FE HE Arto – Blanca

SPLOŠNO

Fotonapetostna elektrarna FE HE Arto – Blanca je nameščena po celotni površini strehe ter delu fasade HE Arto – Blanca. Na omrežje je priključena po tipski priključni shemi PS.2, skladno s SONDSEE, preko transformatorja pomožne lastne rabe. Del proizvedene električne energije se porablja za napajanje lastne porabe objekta, glavnina pa se odda v omrežje. Fotonapetostna elektrarna je izdelana skladno z vso področno zakonodajo in izpolnjuje vse zahteve operaterja distribucijskega omrežja. Na distribucijsko omrežje je priključena na območju Elektro Celja, d.d.

Fotonapetostna elektrarna na strehi HE Arto – Blanca obsega 512 fotonapetostnih modulov, skupne moči 217,6 kW. Dodatno je na fasado objekta nameščeno 140 fotonapetostnih modulov, skupne moči 55,3 kW, pri čemer je moč FE na fasadi z razsmernikom omejena na 55 kW. V povprečju za celotno FE ocenjujemo 900 obratovalnih ur letno, oziroma 245,17 MWh proizvedene brezogljične električne energije. Usmeritev fotonapetostnih modulov vzhod-zahod ter umestitev fotonapetostnih modulov na fasado objekta omogoča višjo izkoriščenost razpoložljivih površin in enakomerno razporeditev proizvodnje znotraj daljšega časovnega obdobja. Z namenom zagotavljanja visokega izkoristka in visoke stopnje varnosti pred požarom je fotonapetostna elektrarna opremljena z optimizatorji moči.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

>> nazaj na Male fotonapetostne elektrarne