FE HE Krško

SPLOŠNO

Fotonapetostna elektrarna FE HE Krško je nameščena na površini strehe HE Krško, ki izkazuje zadosten energetski potencial. Na omrežje je priključena po tipski priključni shemi PS.2, skladno s SONDSEE, preko transformatorja pomožne lastne rabe. Del proizvedene električne energije se porablja za napajanje lastne porabe objekta, glavnina pa se odda v omrežje. Fotonapetostna elektrarna je izdelana skladno z vso področno zakonodajo in izpolnjuje vse zahteve operaterja distribucijskega omrežja. Na distribucijsko omrežje je priključena na območju Elektro Celja, d.d

Fotonapetostna elektrarna na strehi HE Krško obsega 420 fotonapetostnih modulov, skupne moči 178,5 kW. Ocenjujemo 960 obratovalnih ur letno, oziroma 171,38 MWh proizvedene brezogljične električne energije. Usmeritev fotonapetostnih modulov vzhod-zahod omogoča višjo izkoriščenost razpoložljivih površin in enakomerno razporeditev proizvodnje znotraj daljšega časovnega obdobja. Z namenom zagotavljanja visokega izkoristka in visoke stopnje varnosti pred požarom je fotonapetostna elektrarna opremljena z optimizatorji moči.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

>> nazaj na Male fotonapetostne elektrarne