Fotonapetostna elektrarna na deponiji sedimentov D3 HE Brežice s kabelskimi vodiDružba HESS je s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Za izvedbo projekta »Fotonapetostna elektrarna na deponiji sedimentov D3 HE Brežice s kabelskimi vodi« so ji bila odobrena nepovratna sredstva v višini 20 % upravičenih stroškov operacije - investicije, kar znaša 870.617,30 EUR.

Projekt se je uradno začel novembra 2021 in bo trajal do decembra 2022.

Glavni cilj projekta je izgradnja večje fotonapetostne elektrarne inštalirane moči 6.065,28 kWp s ciljem povečanja deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Predvidena proizvodnja je ocenjena na 6.368.544 kWh, z njo pa bomo prihranili 3.120,6 t CO2 letno. Projekt podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo ter spodbuja prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo okolja in učinkovito rabo virov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji