FEBR-D3

SPLOŠNO

Na desnem bregu reke Save, v bližini mesta Brežic, se na šestih hektarjih razprostira velika sončna elektrarna. Poleg tega, da je prva v Sloveniji, ki dosega moč 6 MWp, jo od drugih sončnih elektrarn razlikuje tudi način priključitve na električno omrežje. Je namreč prva, ki je priključena na prenosno 110 kV omrežje, kot četrti agregat hidroelektrarne Brežice. Obe elektrarni proizvajata električno energijo, sestavljeno iz čiste energije sonca in vode, ter tako skupaj s pretočno akumulacijo HE Brežice predstavljata hibridni sistem sonca in vode za proizvodnjo električne energije iz dveh različnih obnovljivih virov.

Zaradi priključitve na prenosno omrežje velika sončna elektrarna izpolnjuje najstrožje zahteve sistemskega operaterja. Kljub večji kompleksnosti pa takšna izvedba prinaša mnoge pozitivne učinke. Poleg tega, da se izognemo obremenjevanju distribucijskih omrežij, lahko v kombinaciji s HE Brežice premostimo mnoge vrzeli, ki jih pogosto povzročajo samostojne sončne elektrarne. Ena takšnih je nepredvidljivo, vremensko pogojeno nihanje proizvodnje, ki ga lahko lokalno vodeni hibridni sistem sonca in vode uspešno obvladuje. Pretočna akumulacija hidroelektrarne Brežice ima v takšnem hibridnem sistemu vlogo baterije oziroma hranilnika energije. Ob sončnih dneh, ko je proizvodnja iz sončne elektrarne večja, lahko z uravnavanjem skupne proizvodnje s hidroelektrarno del vodne energije shranimo v pretočni akumulaciji, v času manjše proizvodnje iz sončne elektrarne pa jo ponovno uporabimo. Tak hibridni sistem hkrati predstavlja tako primer uspešnega povezovanja različnih obnovljivih virov energije in njihove najučinkovitejše rabe kot vzorčni primer lokalno vodenega mešanega vira.

Lokacija sončne elektrarne ponuja tudi mnoge možnosti za uvajanje agrofotovoltaičnih aktivnosti, kar bo dopolnjevalo rabo območja deponije in nudilo dodatno podporo pri izvajanju vzdrževalnih del.

Sončna elektrarna s svojo letno proizvodnjo električne energije zadosti potrebam okoli 1.800 gospodinjstev. Pri tem bo brez izpustov toplogrednih plinov zagotavljala čisto, okolju prijazno in neslišno proizvodnjo električne energije vsaj še naslednjih 30 let.

Postavitev velike sončne elektrarne podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo ter spodbuja prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo okolja in učinkovito rabo obnovljivih virov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.