Fotonapetostne elektrarne na strehah objektov družbe HESS, d.o.o.Družba HESS je s prijavo na Javni razpis za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike uspešno kandidirala za pridobitev nepovratnih finančnih sredstev. Za izvedbo projekta »Fotonapetostne elektrarne na strehah objektov družbe HESS, d.o.o.« so ji bila odobrena nepovratna sredstva v višini 20 % upravičenih stroškov operacije - investicije, kar znaša 129.351,60 EUR.

Projekt se je uradno začel s podpisom pogodbe marca 2023 in se je zaključil avgusta 2023, s primopredajo fotonapetostnih elektrarn.

Glavni cilj operacije je izgradnja večjega števila manjših fotonapetostnih elektrarn, skupne inštalirane moči 664,28 kWp, s ciljem povečanja deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije. Predvidena proizvodnja fotonapetostnih elektrarn, ki so del operacije, je ocenjena na 661.130 kWh električne energije, z njo pa bomo prihranili 323,95 ton CO2 letno. Projekt podpira cilje prehoda na nizko ogljično gospodarstvo ter spodbuja prilagajanje podnebnim spremembam, varstvo okolja in učinkovito rabo virov.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji