Aktivnosti

Izgradnja HE Arto - Blanca je končana.

Poleg nemotenega obratovanja in proizvodnje električne energije, je potekalo tudi redno vzdrževanje. Dodatno je bil izveden sistem absolutne meritve položaja zapornic. Za ta sistem je v pripravi končno poročilo in skupaj s projektantom hidromehanske opreme za HE Brežice, se preverja možnost uporabe sistema meritve absolutnega položaja zapornic na prihodnjih objektih.

Zaradi stečaja vodilnega partnerja gradbenega izvajalca, je bila unovčena bančna garancija za odpravo napak in izbran drug izvajalec za dela na sanacijah. Sanacije se bodo izvedle v letu 2013.

Zaradi kasnitev infrastrukturnih ureditev s strani Infre, je glede na osnovni terminski plan prišlo do zamika izvedbe zaključnih del na akumulacijskem bazenu, ki so se izvedla v letu 2012. Izvajalec je predal ustrezne garancije, tako da so dela zaključena.

Izvedena je bila študija vpliva na ogrožene objekte in predano poročilo o potrebnih sanacijah, ki so predvidene letu 2013.

AVGUST, SEPTEMBER 2012

Od večjih del na hidroelektrarnah, so se v drugi polovici leta na HE Arto - Blanca zaključile vse revizije agregatov in pomožnih sistemom, ki so potrebni za obratovanje agregata. V začetku junija se je tako zaključila zadnja revizija agregata 3. Izvedenih je bilo šest revizij agregatov. Vse revizije so bile izveden uspešno, kar je bilo potrjeno tudi z internim tehničnim pregledom. Ostale aktivnosti, ki se izvajajo ne HEAB:

Izvajanje rednega vzdrževanja objekta in okolice
Vzdrževanje elektro, strojne in I&C opreme
Košnja akumulacijskega bazena
Testiranje prelivnih polj

Do konca leta na HE Boštanj in HE Arto - Blanca ne predvidevamo večjih vzdrževalnih del. Izvajala se bodo po večini vzdrževalna dela in manjše odprave pomanjkljivosti na objektih HE.

JANUAR, FEBRUAR 2012

Na HE Arto - Blanca se v sklopu rednega vzdrževanja izvajajo kontrolni pregledi opreme in naprav. Izvajajo se testi diesel agregatov, dvižnih naprav in opreme prelivnih polj. Planirana revizijska dela na agregatih, se bodo pričela v mesecu maju in bodo trajala do sredine junija. Revizija agregatov bo zajemala pregled turbinske in generatorske opreme ter pomožnih sistemov. Praznjenje pretočnega trakta se letos ne bo izvajalo, saj so bili vsi deli turbine, ki so v stiku z vodo in s tem izpostavljeni obrabi in kavitaciji pregledani v letu 2011. Prav tako, bo v tem času izvedena revizija na mrežnem transformatorju, kjer se bodo opravili vsi preizkusi sekundarnih zaščit in meritve izolacijskega sistema z odvzemom vzorcev transformatorskega olja. 

AVGUST, SEPTEMBER 2011

Zaključek pogarancijskih pregledov - Pred iztekom dve letne garancije na posameznem agregatu, je potrebno izvesti podrobni pregled agregata, z namenom ugotovitve morebitnih odstopanj od projektno predvidenih vrednosti.
Zaključena je nadgradnja sistema vodenja prelivnih polj - Izkušnje z obratovanjem prelivnih polj na HE Boštanj so pokazale, da je potrebno obstoječi sistem nadgraditi ter ga poenotiti z obstoječim sistemom vodenja HE.
Tekoče vzdrževalne aktivnosti - redne dnevne, tedenske vzdrževalne aktivnosti z namen ohranjanja takšnega stanja naprav, ki zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje.

APRIL, MAJ 2011

Priprava na preglede pred iztekom garancij agregatov - pogarancijski pregledi.
Pred iztekom dve letne garancije na posameznem agregatu je potrebno izvesti podrobni pregled agregata z namenom ugotovitve morebitnih odstopanj od projektno predvidenih vrednosti.
Nadgradnja sistema vodenja prelivnih polj - Izkušnje z obratovanjem prelivnih polj na HE Boštanj so pokazale, da je potrebno obstoječ sistem nadgraditi ter ga poenotiti z obstoječim sistemom vodenja HE.
Tekoče vzdrževalne aktivnosti - redne dnevne, tedenske vzdrževalne aktivnosti z namen ohranjanja takšnega stanja naprav, ki zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje.
Odprava pomanjkljivosti - gre za odpravljanje pomanjkljivosti, ki so se pojavile v času dvoletnega poskusnega obratovanja agregatov.