Aktivnosti

Izgradnja HE Boštanj je zaključena.

V letu 2012 so bila na agregatih uspešno zaključena vsa sanacijska dela in pregledi pred potekom garancijske dobe. Poleg rednega obratovanja in proizvodnje električne energije, so se opravljala tudi redna vzdrževalna dela.

V zaselku Dvorec so se nadaljevale aktivnosti za pripravo tehničnih rešitev glede zaščite pred podtalnico. V letu 2013 je tako predvidena izvedba sanacij, kjer sta soinvestitorja podjetji HESS in Infra, skladno z delitvijo iz programa infrastrukturnih ureditev za HE Boštanj.

Potekali so postopki v zvezi s Projektom za vpis v uradne evidence za akumulacijski bazen.

OKTOBER, NOVEMBER 2012

V mesecu novembru so bile zaradi visokih voda aktivirane vse razpoložljive operativne ekipe, ki so bile razporejene po obeh hidroelektrarnah. HE Boštanj in HE Arto - Blanca sta bili dne 5.11.2012 pri pretokih 1.450 m3/s zaustavljeni zaradi hidroloških pogojev in povišanih količin plavja. 

Po upadu visokih vod in pregledu akumulacijskih bazenov HE Boštanj in HE Arto - Blanca, so bile ugotovljene določene poškodbe brežin, ki jih bo nujno sanirati. Močno poškodovan je tudi iztočni del ribje steze pri HE Arto - Blanca. Skupna ocenjena škoda na bazenih znaša cca. 500.000 EUR, poškodb na objektih hidroelektrarn ni bilo zaznati. 

Na HE Boštanj in HE Arto - Blanca so bile izvedene revizije skupnih sistemov (drenaže, tehnološke priprave vode in revizije kompresorjev). Poleg teh aktivnosti se redno izvajajo preventivni pregledi opreme objekta in okolice. 

Trenutno se na objektih HE Boštanj in HE Arto - Blanca izvajajo vizualni pregledi in izvedba geodetskih meritev vertikalnih in horizontalnih pomikov zgradbe, s strani Zavoda za gradbeništvo iz Ljubljane. 

AVGUST, SEPTEMBER 2012

Na HE Boštanj so bile izvedene revizije v začetku leta. HE Boštanj obratuje brez posadke. Na elektrarni je zagotovoljeno redno vzdrževanje opreme z obhodi in pregledi. Revizije agregatov so bile uspešno izvedene že v prvi polovici leta.

Ostale aktivnosti, ki se izvajajo na HEBO:

Izvajanje rednega vzdrževanja objekta in okolice
Vzdrževanje elektro, strojne in I&C opreme
Košnja akumulacijskega bazena
Testiranje prelivnih polj

JANUAR, FEBRUAR 2012

V času od 16.1. do 24.2.2012, so se na HE Boštanj izvajala revizijska dela na agregatih. V sklopu redne letne revizije so bili pregledani in funkcionalno preizkušeni sistemi mazanja, hlajenja, zavorni sistemi, regulacijski sistemi in ostali, za obratovanje potrebni sistemi. 

Na agregatu 2, se je poleg redne letne revizije izvedel tudi pogarancijski pregled, ki je bil zadnji od predvidenih pogarancijskih pregledov agregatov na HE Boštanj. Pri pogarancijskem pregledu so bili izvedeni pregledi pretočnega trakta, gonilnih in vodilnih lopatic turbine, pregledana pa je bila tudi turbina kot celota. Na gonilnih lopaticah se je izvedla tudi penetrantska kontrola, ki ni pokazala poškodb lopatic. 

Poleg revizij agregatov je bila opravljena tudi redna letna revizija mrežnega transformatorja, skupaj s sekundarnimi preizkusi električnih in mehanskih zaščit. Izvedeni so bili popravki na plavajoči zavesi, ki preprečuje vstop plavja na turbinske vtoke. 

Vsa dela so bila uspešno zaključena 24.2.2012, kar je bilo potrjeno z internim tehničnim pregledom. 

AVGUST, SEPTEMBER 2011

Revizija agregata 3 - redni letni vzdrževalni pregled, ki ga izvede zunanji pogodbeni partner
Tekoče vzdrževalne aktivnosti - redne dnevne, tedenske vzdrževalne aktivnosti z namenom ohranjanja takšnega stanja naprav, ki zagotavlja varno in zanesljivo obratovanje.
Pripravljalna dela za sanacijo poškodovanih brežin