Aktivnosti

Leto 2018

OKTOBER 2018

Dne 11. 10. 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor družbi HESS, d.o.o. izdalo uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice. S tem se je zaključilo njeno enoletno poskusno obratovanje.

V času poskusnega obratovanja ni bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj oziroma pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na uspešen zaključek poskusnega obratovanja. Predmetno obdobje je spremljala tudi za proizvodnjo električne energije ugodna hidrologija, ki je zagotavljala polno obratovanje elektrarne ter jo preizkusila tudi v razmerah nekoliko višjih pretokov.

Na podlagi predloga komisije za tehnični pregled je investitor po končanem poskusnem obratovanju upravnemu organu predložil dopis o odpravljenih pomanjkljivostih, skupaj s preostalo zahtevano dokumentacijo (poročila o prvih meritvah hrupa in elektromagnetnega sevanja ter emisij snovi v zrak, skladno s predpisi o varstvu okolja), kar je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja. V postopku je bilo ugotovljeno, da je objekt jezovna zgradba HE Brežice izveden skladno z izdanim gradbenih dovoljenjem in odločbo ter da izpolnjuje vse bistvene zahteve, na podlagi česar se izda uporabno dovoljenje.

Leto 2017

OKTOBER 2017

Na podlagi uspešno zaključenih del je Ministrstvo za okolje in prostor Republike Slovenije dne 25. 9. 2017 izdalo odločbo, ki investitorju HESS, d.o.o. odreja poskusno obratovanje jezovne zgradbe HE Brežice za čas enega leta od začetka poskusnega obratovanja. Družba HESS je na podlagi izdane odločbe z dnem 10. 10. 2017 pričela s poskusnim obratovanjem HE Brežice za obdobje enega leta.

SEPTEMBER 2017

Dne 12. 9. 2017 in 19. 9. 2017 je na jezovni zgradbi HE Brežice potekal tehnični pregled. V tem času so izvedenci za gradbeno, strojno, elektro in požarno področje pregledali objekt, vanj vgrajeno opremo in vso pripadajočo dokumentacijo. Postopek je potekal pod vodstvom Ministrstva za okolje in prostor Republike Slovenije, ki je izdalo gradbeno dovoljenje. Z dnem 25. 9. 2017 smo uspešno pridobili pravnomočno Odločbo o poskusnem obratovanju jezovne zgradbe HE Brežice za čas enega leta od začetka poskusnega obratovanja.

V sredo, 27. septembra 2017, se je zgodil nov mejnik v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi, otvoritev HE Brežice, katere gradnja se je pričela aprila 2014. Otvoritve so se udeležili številni ugledni predstavniki države, elektrogospodarstva, lokalnih skupnosti in gospodarskih družb. Poleg pozdravnega nagovora direktorja družbe HESS, ki je uspešno vodila projekt izgradnje, gospoda Bogdana Barbiča, se je kot slavnostni govornik otvoritve udeležil tudi predsednik Vlade Republike Slovenije, dr. Miro Cerar.

AVGUST 2017

Dela na HE Brežice so zaključena, potekajo le še testiranja agregatov in opreme ter manjše ureditve okolice.

Vsi trije agregati so bili začasno prevzeti na znižani koti akumulacijskega bazena in so v obratovanju. Po polnitvi akumulacijskega bazena na nominalno koto 153 m.n.v., ki je bila zaključena 11. avgusta 2017, potekajo zagonski preizkusi agregatov na projektiranih parametrih in predvideni nazivni moči. Testiranja vseh treh agregatov bodo predvidoma zaključena v prvi polovici meseca septembra 2017, sledi še končni prevzem.

V ta namen smo tudi obvestili občane in druge deležnike, da bo pri testiranjih lahko nivo vode naraščal in spuščal dolvodno od objekta vse do 0,5 m/h in največ skupaj do enega metra, ravno tako bo nihala tudi gladina v akumulaciji. Nihanja gladine reke Save in akumulacije so predvidena tudi v okviru rednega obratovalnega režima, ki bo sledil obdobju testiranja, in sicer vse v skladu s Koncesijsko pogodbo za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save.

Vse občane in druge deležnike smo tako ponovno opozorili, da so zaradi nihanja višine nivoja reke Save in akumulacije v prihodnje pri izvajanju svojih aktivnosti v bližini reke še posebej previdni in pozorni.

V tem času je bil dokončan in pripravljen na izvedbo tehničnega pregleda tudi most čez potok Struga do HE Brežice.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice je predviden za konec septembra 2017.

JULIJ 2017

Na HE Brežice potekajo le še manjša obrtniška dela in končne zunanje ureditve, tako objekt skupaj z okolico dobiva končno podobo.

Vsi trije agregati so začasno prevzeti na znižani koti akumulacijskega bazena, saj se je na agregatu 3 dne 27. julija 2017 zaključilo 60-dnevno pogodbeno poskusno obratovanje. Po dvigu gladine na nominalno koto, polnitev akumulacijskega bazena že poteka, in ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči, sledi končni prevzem vseh treh agregatov.

V teku je predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme ter ostale elektro opreme. Vzpostavljeno je tehnično varovanje objekta z okolico ter seizmični, tehnični in okoljski monitoring.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen in je predviden za konec septembra 2017.

JUNIJ 2017

Izgradnja HE Brežice je v zaključni fazi, saj potekajo le še manjša gradbeno obrtniška dela in končne zunanje ureditve na levem bregu elektrarne. Agregata 1 in 2 sta začasno prevzeta na znižani koti akumulacijskega bazena, na tretjem agregatu poteka 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje, ki se je pričelo 26. maja 2017. Po dvigu gladine na nominalno koto in ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči sledi končni prevzem vseh treh agregatov.

Trenutno poteka predaja in prevzem rezervnih delov hidromehanske, turbinske in generatorske opreme, vzpostavljeno je že tehnično varovanje objekta, seizmični, tehnični in okoljski monitoring.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen in je predviden za konec septembra 2017.

MAJ 2017

Dela na objektu HE Brežice se nadaljujejo in so skladna s terminskim načrtom ter v večini usmerjena na delovanje in dokončanje montaže ter testiranj agregatov. Pogodbeno poskusno obratovanje agregata 2 je bilo 20. maja 2017 uspešno zaključeno in agregat je bil začasno prevzet na znižani koti akumulacijskega bazena. Po dvigu gladine na nominalno koto ter ponovitvi zagonskih preizkusov na nazivni moči sledi končni prevzem agregatov 1 in 2. Na tretjem agregatu je bil 24. maja 2017 uspešno izveden interni tehnični pregled. Na agregatu sedaj poteka 60 - dnevno pogodbeno poskusno obratovanje, ki se je pričelo 26. maja 2017.

Zaključena so tudi montažna dela na strojnem in elektro delu, generatorjih, turbinah ter na dostopnem mostu do hidroelektrarne, ki je v uporabi za gradbiščni promet. Družba HESS, d.o.o. je s svojim tehničnim osebjem že prevzela stikališče, mrežni transformator, agregat 1, pripravo tehnološke vode, pripravo komprimiranega zraka in pomožni sistem turbine. Trenutno se ureja okolica hidroelektrarne s postavitvijo ograje in hortikulturnimi ureditvami, obrtniki pa izvajajo še zadnja obrtniška dela.

Rok za izvedbo tehničnega pregleda in začetek poskusnega obratovanja HE Brežice ostaja nespremenjen ter je predviden za konec septembra 2017.

APRIL 2017

Dela na hidroelektrarni Brežice se nadaljujejo in so usmerjena predvsem na delovanje in dokončanje agregatov. Agregat 1 je bil začasno prevzet na znižani koti akumulacijskega bazena; po dvigu gladine na nominalno koto in ponovitvi določenih zagonskih preizkusov ter meritev sledi končni prevzem. Agregat 2 je od 21. marca 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju. Na tretjem agregatu se je aprila zaključila montaža turbinske, generatorske in ostale elektro opreme. Suhi zagonski preizkusi vgrajene turbinske in generatorske opreme so se pričeli izvajati 10. aprila 2017. Konec meseca maja je predviden pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 3.

Končana so vsa večja gradbena dela in dela na dostopnem mostu do elektrarne, ki je v uporabi za gradbiščni promet. Zaključujejo se zunanje ureditve z zasaditvami in postavitvijo ograje, tako na levem kot na desnem bregu reke Save. V objektu hidroelektrarne se izvajajo končna pleskarska, keramičarska in ključavničarska dela.

Dvig vode na nominalno koto je predviden po zaključku del na modifikaciji jezu NEK. Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.

MAREC 2017

Pogodbeno 60-dnevno poskusno obratovanje agregata 1 je zaključeno, agregat je predan v obratovanje. Po polnitvi akumulacijskega bazena na nominalno koto in ponovitvi določenih zagonskih preizkusov ter meritev bo sledil končni prevzem agregata 1.

Na jezovni zgradbi HE Brežice je 7. marca 2017 potekala sinhronizacija agregata 2 na prenosno elektro energetsko omrežje. Sledil je uspešno izveden interni tehnični pregled, ki je zajemal vsa dela na agregatu 2, vključno s testiranji. Agregat 2 je od 21. marca 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju. Na tretjem agregatu je marca potekala montaža turbinske in generatorske opreme, vgrajen je rotor generatorja, zaključevala so se elektro montažna dela. V mesecu aprilu bo sledil zaključek montaže s pričetkom zagonskih preizkusov, v maju pa je predviden začetek pogodbenega poskusnega obratovanja.

Zaključena so vsa večja gradbena dela, urejajo se še zunanje ureditve, tako na levem kot na desnem bregu reke Save, in zaključna dela na dostopnem mostu do elektrarne. V objektu elektrarne se izvajajo obrtniška dela.

Dvig akumulacije na nominalno koto je predviden po zaključku del na modifikaciji jezu NEK. Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja HE Brežice je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.

FEBRUAR 2017

Na jezovni zgradbi HE Brežice je bilo 27. februarja 2017 uspešno izvedeno prvo vrtenje agregata 2 z vodnim natokom. Po zaključku suhih testiranj so v izvajanju še mokra testiranja opreme. V mesecu marcu bo sledila sinhronizacija agregata 2 na prenosno elektro energetsko omrežje in predviden pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja. Agregat 1 je od januarja 2017 v pogodbenem poskusnem obratovanju. Na tretjem agregatu poteka montaža turbinske in generatorske opreme. V mesecu marcu bo vgrajen rotor agregata 3. Sledi zaključek montaže agregata 3 s pričetkom testiranj. Vsa končna testiranja agregatov bodo izvedena po dvigu akumulacije na nominalno koto, ki se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK.

Na HE Brežice so zaključena vsa večja gradbena dela. V objektu se izvajajo obrtniška dela in zunanje ureditve tako na levem kot na desnem bregu reke Save. V spomladanskih mesecih je načrtovana izvedba zaključnih del na dostopnem mostu do elektrarne.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja hidroelektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.

JANUAR 2017

V petek, dne 27. januarja 2017 je gradbišče akumulacijskega bazena in jezovne zgradbe HE Brežice obiskal predsednik vlade RS dr. Miro Cerar v spremstvu ministra za infrastrukturo dr. Petra Gašperšiča in ostalih strokovnih spremljevalcev. Namen obiska je bil ogled trenutnega stanja izgradnje HE Brežice, s katerim jih je seznanil direktor Hidroelektrarn na Spodnji Savi d.o.o., gospod Bogdan Barbič.

Na jezovni zgradbi HE Brežice je bila na znižani koti akumulacijskega bazena, dne 20. januarja 2017 uspešno izvedena sinhronizacija agregata 1 na prenosno elektro energetsko omrežje. Trenutno se izvaja montaža turbinske in generatorske opreme na drugem in tretjem agregatu. Pričetek testiranj in poskusnega obratovanja na drugem agregatu je predviden v prvih mesecih leta 2017, poskusno obratovanje tretjega agregata pa je predvideno junija 2017.

Zaključena in prevzeta so bila dela na hidromehanski opremi elektrarne. Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK. Izvedena je glavnina vseh večjih gradbenih del, sledi še izvedba obrtniških del v objektu in zunanjih ureditev.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja elektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.

Leto 2016

DECEMBER 2016

Na jezovni zgradbi HE Brežice se nadaljujejo testiranja vgrajene opreme in 8.12.2016 je bilo uspešno izvedeno prvo vrtenje agregata št. 1 z vodnim natokom. Gradbena dela na grbi drugega prelivnega polja, ki so bila v mesecu novembru prekinjena zaradi previsokega vodostaja reke Save, so bila uspešno zaključena. Na hidromehanski opremi drugega prelivnega polja sledi odstranjevanje dolvodne remontne zapornice in izvedba končnih nastavitev radialne zapornice. Po končanju del v komandni sobi elektrarne obratovalno osebje že upravlja z radialnimi zapornicami. Izveden je bil interni tehnični pregled objekta, ki je zajemal opremo 110 kV stikališča, mrežni transformator 110/10,5 kV, 10,5 kV stikališče in transformator lastne porabe 10,5/0,4 kV ter razdelilnike lastne porabe. Zaključujejo se dela na 110 kV kablovodu za vzankanje HE Brežice v prenosno elektro energetsko omrežje. Sinhronizacija agregata 1 z omrežjem in poskusno obratovanje sta predvidena v mesecu januarju 2017. Poteka montaža turbinske in generatorske opreme na drugem in tretjem agregatu. Pričetek testiranj in poskusnega obratovanja na drugem agregatu je predviden v prvih mesecih leta 2017, poskusno obratovanje tretjega agregata pa je predvideno junija 2017.

 

Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, predvidoma spomladi leta 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja elektrarne ostaja nespremenjen in je predviden konec septembra 2017.

NOVEMBER 2016

V mesecu novembru so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela na jezovni zgradbi. Zaradi povišanih pretokov reke Save je bila omejena izvedba gradbenih del na grbi drugega prelivnega polja. Dela v komandnem prostoru elektrarne in prostorih osebja za potrebe obratovanja z radialnimi zapornicami so zaključena. V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Izvaja se montaža steklene fasade objekta in komunalna infrastruktura z zunanjimi ureditvami ob večnamenskem objektu.

Jezovna zgradba HE Brežice je skladno z generalnim terminskim planom gradnje pripravljena za vmesni dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj vgrajene opreme. Zaključena je bila montaža opreme na prvem agregatu strojnice, ki je v izvedbi testiranj. Trenutno potekajo suhi zagonski preizkusi, saj je bil zaradi neustrezne hidrologije (povečan pretok reke Save) in posledično manjšega padca vode, načrtovan dvig vode za potrebe testiranja opreme prestavljen za nedoločen čas. S planiranimi postopki, dvigom vode in testiranji opreme se bo pričelo ob primernih hidroloških pogojih. Na drugem in tretjem agregatu, skladno s terminskim planom, poteka montaža turbinske in generatorske opreme, prav tako tudi montaža in testiranje vgrajene elektro opreme.

Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, predvidoma spomladi leta 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja ostaja nespremenjen in je predviden konec septembra 2017.

OKTOBER 2016

V mesecu oktobru so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela na jezovni zgradbi. Urejal se je komandni prostor elektrarne ter prostori osebja za potrebe obratovanja z radialnimi zapornicami, ki se bo pričelo v mesecu novembru.

Zaključena so bila vsa gradbena dela na prvem prelivnem polju, trenutno poteka prestavitev remontnih zapornic za izvedbo zaključnih del na drugem prelivnem polju. Izvajal se je nasip na desnem bregu ob prelivnih poljih in zunanje ureditve levega brega ob večnamenskem objektu. Zaključena so dela na kamnitih oblogah brežin.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Izvaja se montaža steklene fasade objekta. Končano je testiranje hidromehanske opreme prelivnih polj, dobavljena je plavajoča zavesa strojnice, ki se bo vgradila po polnitvi akumulacijskega bazena.

 

Dne 25. 10. 2016 je bil uspešno izveden interni tehnični pregled pred prvim dvigom vode, ki je zajemal gradbeno konstrukcijo prelivnih polj, hidromehansko opremo prelivnih polj s sistemom vodenja in dokončane sklope opreme, kot so drenaža strojnice, 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne in diesel električni agregat. Jezovna zgradba HE Brežice je tako skladno z generalnim terminskim planom gradnje pripravljena za vmesni dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj vgrajene opreme.

Na prvem agregatu strojnice se zaključuje montaža strojne opreme generatorja, sledi montaža elektro opreme generatorja in izvedba testiranj. Na drugem agregatu se izvaja montaža statorskih tretjink, na tretjem agregatu pa je končana montaža turbinske gredi.

Na elektro opremi ter sistemih zaščite in vodenja se izvaja montaža in testira vgrajena oprema. Zaključeni so zagonski preizkusi na sistemih 10,5 kV stikališča, izvajajo se zagonski preizkusi na 110 kV GIS stikališču, na pripravi tehnološke vode in komprimiranega zraka.

Na akumulacijskem bazenu se izvajajo nasipi, tesnilne zavese, izkopi in kamnite zložbe (družba Infra d.o.o.).

Načrtovan dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj opreme in nasipov je predviden konec novembra 2016, nadaljnja polnitev akumulacije se predvideva v začetku leta 2017. Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja je predviden konec septembra 2017.

SEPTEMBER 2016

V septembru se je intenzivna izgradnja HE Brežice in s tem tudi preusmeritev reke Save skozi prelivna polja nadaljevala. Dobavitelj hidromehanske opreme je z remontnimi zapornicami že zaprl eno prelivno polje in omogočil nadaljevanje del na izgradnji pragov. Dela so se nadaljevala tudi na nadvišanju nasipa čez obtočni kanal. Na zunanjih ureditvah elektrarne se zaključujejo dela na kamnitih oblogah brežin, izvedeno je bilo tudi asfaltiranje mostu čez potok Struga vse do jezovne zgradbe elektrarne. V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Nosilna konstrukcija steklene fasade objekta je pripravljena za nadaljevanje del.
Zaključena je montaža hidravličnih napeljav in elektro instalacij za vodenje radialnih zapornic, pričelo se je testiranje že vgrajene opreme.

Na prvem agregatu se izvaja montaža statorja generatorja in pripadajoče opreme, rotor je že na gradbišču in se bo pričel vgrajevati konec meseca septembra. Na drugem agregatu je v teku montaža vodilnih ležajev in na tretjem montaža turbinske gredi ter cevovodov.

Na elektro opremi ter sistemih zaščite in vodenja se poleg montaže izvajajo tudi testiranja opreme. V izvajanju so zagonski preizkusi na sistemih 10,5 kV stikališča, radialnih zapornicah prelivnih polj, 110 kV GIS stikališču, na pripravi tehnološke vode in komprimiranega zraka. V obratovanju so že 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Aktivnosti so v polnem teku tudi na akumulacijskem bazenu, izvaja jih družba Infra d.o.o., in sicer na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložbah.

Načrtovan dvig vode v akumulacijskem bazenu je predviden novembra 2016 in jeseni leta 2017 tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja.

AVGUST 2016

Na jezovni zgradbi sta bila v mesecu avgustu porušena nasipa gradbene jame, katere material se uporablja za zasip obtočnega kanala. 27. 8. 2016 je bila izvedena preusmeritev reke Save iz začasnega obtočnega kanala nazaj v staro strugo reke Save, tokrat že preko jezovne zgradbe HE Brežice.

Zunanji platoji elektrarne na levem bregu Save so asfaltirani, zaključujejo se kamnite obloge brežin, končan je tudi iztočni del bodoče kajak – kanu steze. V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij, montaža kovinskih konstrukcij ter dela na pročelju objekta. Izvaja se montaža hidravlične napeljave in elektro instalacije za vodenje radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice je zaključena montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Vgradnja turbinske opreme je na prvem agregatu zaključena, poteka še montaža statorja generatorja, na drugem je nameščen gonilnik, vodilne lopate in turbinski pokrov. Na tretjem agregatu se zaključuje betonaža gonilnikovega obroča, za tem pa sledi montaža turbinske opreme.

Dela potekajo na montaži elektro opreme in omar zaščite ter vodenja za GIS in 10,5 kV stikališča ter mrežnega transformatorja. Izvajajo se meritve navitja statorja agregata 1. Na hidromehanski opremi se izvajajo priključki električne opreme sistemov vodenja. Na elektrarni so v obratovanju naslednji sistemi: 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Intenzivno potekajo tudi dela na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., in sicer na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Terminski plan dviga vode v akumulacijskem bazenu je nespremenjen in je predviden novembra 2016, jeseni 2017 tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja. Jezovna zgradba HE Brežice je pripravljena na dvig vode.

JULIJ 2016

Na jezovni zgradbi se izvaja rušitev gorvodne in dolvodne pregradne gradbene jame, katere material se uporablja za zasip obtočnega kanala ter ob prelivnih poljih.  Iztočni del strojnice in prelivna polja so že zalita s podtalnico, končna preusmeritev reke Save na prelivna polja je predvidena v mesecu avgustu. Zunanji levobrežni platoji elektrarne so asfaltirani, izvajajo se kamnite obloge brežin ter iztočni del bodoče kajak – kanu steze. V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij, montaža kovinskih konstrukcij ter dela na pročelju objekta. Izvaja se montaža hidravlične napeljave in elektro instalacije za vodenje radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice je zaključena montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk.

Vgradnja turbinske opreme poteka na vseh treh agregatih. Na prvem agregatu poteka montaža statorja generatorja, na drugem gonilnik, nameščene so vodilne lopate, ki se trenutno nameščajo tudi na tretjem agregatu. Za vgradnjo sta pripravljena preostala dva turbinska pokrova.

Potekajo dela na montaži elektro opreme in omar zaščite ter vodenja za GIS in 10,5 kV stikališče ter mrežni transformator. Povezuje se navitje statorja agregata 1, izvajajo se priključki električne opreme sistemov vodenja hidromehanske opreme. Na elektrarni so v obratovanju naslednji sistemi: 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Intenzivno potekajo tudi dela na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Terminski plan dviga vode v akumulacijskem bazenu je nespremenjen in je predviden novembra 2016, jeseni 2017 tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

JUNIJ 2016

Na jezovni zgradbi HE Brežice so zaključena večja betonska dela. Zabetonirani so vgrajeni deli hidromehanske opreme, dokončana so dela z abrazivnimi betoni in mostna konstrukcija prelivnih polj. Na zunanjih platojih elektrarne je narejena kabelska in meteorna kanalizacija z jaški in komunalnimi priključki, gorvodni plato je pripravljen za asfaltiranje. V strojnici potekajo pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat, montaža strojnih in elektro instalacij ter kovinskih konstrukcij, izdeluje se fasada objekta.

Vse radialne zapornice so dokončane ter zavešene v zgornjem položaju. Montirati so se pričele hidravlične napeljave in elektro instalacije do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice se zaključuje montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako pripravljeni za poplavitev gradbene jame, prav tako tudi drenažni sistem elektrarne.
Pričela se je izvajati rušitev dolvodne pregrade gradbene jame, material se uporablja za zasip na desnem bregu ob prelivnih poljih. Na dolvodnem delu gradbene jame se je prenehalo s črpanjem, tako da podtalnica že zaliva iztočni del elektrarne.

Vgradnja turbinske opreme poteka na dveh agregatih, prvi agregat je pripravljen za vgradnjo vbetoniranih delov nosilne zvezde generatorskega vodilnega ležaja, na gradbišče je bil pripeljan prvi stator generatorja. Na drugem agregatu se izvaja betoniranje gonilnikovega obroča.

Izvaja se montaža elektro opreme in omar, zmontiran je diesel električni agregat, GIS stikališče, lastna poraba izmenične nizke napetosti in enosmerne nizke napetosti, 20 kV stikališče, transformatorja lastne porabe in mrežni transformator. Vzbujalni sistemi generatorjev so pripravljeni za priključitev na ostale sisteme elektrarne. Uspešno so bili izvedeni prvi zagonski preizkusi opreme drenaže pretočnih traktov, 20 kV stikališča, transformatorja lastne porabe 20/0,4 kV in diesel električnega agregata.

     

Intenzivno potekajo tudi dela na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja je predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumulacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

MAJ 2016

Na objektu so zaključena večja betonska dela, izvajajo se še dela z abrazivnimi betoni prelivnih polj, zaključnimi betoni mostne konstrukcije čez prelivna polja ter betonaže vgrajene hidromehanske in turbinske opreme. Na zunanjih platojih elektrarne se izvaja kabelska kanalizacija z jaški, v strojnici še potekajo zaključne obdelave betonskih površin, pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat,  montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. V teku je izvedba toplotne izolacije fasade objekta.

Sestavljene in zvarjene so že vse radialne zapornice ter zavešene v zgornji položaj. Za rokovanje z radialnimi zapornicami je v strojnici končana montaža hidravličnega agregata, pričele so se montirati tudi hidravlične napeljave do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice poteka montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako pripravljeni za poplavitev gradbene jame, prav tako tudi drenažni sistem elektrarne.
Trenutno že poteka vgradnja turbinske opreme na prvem in drugem agregatu, v izvajanju je tudi montaža elektro opreme in omar, zmontiran je diesel električni agregat, GIS stikališče in mrežni transformator.

 

Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja se ne spreminja in je predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumulacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

APRIL 2016

Izvajajo se gradbena dela na iztočni rampi strojnice, delilnem zidu in vtočnem platoju. Zaključena je izgradnja strehe montažne dvorane s hidro in toplotno izolacijo. Izvajajo se končne obdelave betonskih površin, pleskarska in keramičarska dela, montaža oken, vrat ter montaža strojnih in elektro instalacij. Na prelivnih poljih poteka sestava in varjenje zadnjih dveh radialnih zapornic. Vzporedno poteka montaža gradbene mostne konstrukcije. Na strojnici se izvaja montaža elektro opreme in omar, montaža turbinske opreme, zabetoniran je bil gonilnikov obroč prvega agregata, postavljen je mrežni transformator. V mesecu aprilu je bil uspešno izveden interni tehnični pregled pretočnih traktov strojnice, portalnih dvigal, vtočnih in iztočnih zapornic ter strešne konstrukcije strojnice.

 

Intenzivno se nadaljujejo dela na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o. Medsebojno usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena predvideva, da bo v poletnih mesecih leta 2016 izvedena preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja. Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, se ne spreminja in je predviden v novembru 2016.

Glede na trenutno stanje izgradnje se terminsko predvidene aktivnosti v letu 2017 ne spreminjajo. V prvi polovici leta 2017 bodo izvedeni zagonski in funkcionalni preizkusi ter testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

MAREC 2016

Gradnja HE Brežice poteka skladno s predvidenim terminskim planom, tako je na jezovni zgradbi končana glavnina vseh gradbenih del. Končana je izgradnja aneksa k strojnici, pomožnih prostorov strojnice in montažne dvorane. Izvajajo se dela na iztočni rampi strojnice in delilnem zidu ter izgradnji strehe montažne dvorane. V teku je zaključevanje del betonskih površin ter pleskarskih in keramičarskih del, zaključena je izvedba dolvodnega desnobrežnega krilnega zidu.

Na prelivnih poljih se intenzivno izvaja sestava in varjenje radialnih zapornic 4. in 5. prelivnega polja. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami. Na strojnici se izvajajo elektro in strojna montažna dela. V mesecu marcu je bil uspešno izveden interni tehnični pregled gradbene konstrukcije strojnice in bremenski preskus mostnega dvigala, ki služi za nadaljevanje montažnih del na turbinski opremi. Vgrajuje in centrira se gonilnikov obroč prvega agregata. Na hidromehanski opremi strojnice se izvajajo zaključna dela na montaži portalnih dvigal, sledijo bremenski preskusi in zapiranje pretočnih traktov z zapornicami.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Glede na usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena se predvideva, da bo poleti leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala.

Zaključek gradbenih in montažnih del, vezanih na dvig vode v akumulaciji, je predviden v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 so predvideni zagonski in funkcionalni preizkusi ter testiranja, jeseni 2017 sledi tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

FEBRUAR 2016

Gradnja HE Brežice se izvaja brez zastojev in sledi predvidenemu terminskemu planu ter pogodbenim rokom. Na gradbenih delih je realiziranih  81 % vseh del, vgrajenih 79.000 m3 betona in 5.450 ton armaturnega železa.

Trenutno se končuje izgradnja aneksa in pomožnih prostorov strojnice, izgradnja sten montažne dvorane strojnice je zaključena. Izvajajo se dela na iztočni rampi strojnice, dolvodnem desnobrežinskem krilnem zidu, kamniti zložbi brežin ob strojnici in gorvodnem levobrežinskem platoju ob strojnici. Vzporedno poteka izgradnja strehe montažne dvorane. Končana je montaža tirnic in konstrukcije mostnih dvigal, kar omogoča nadaljevanje del na montaži turbinske opreme. Izvedena je montaža drenažnih črpalk strojnice. Na prelivnih poljih se končuje varjenje radialne zapornice 3. prelivnega polja, medtem ko se na četrtem in petem prelivnem polju pričenja montaža opreme. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami. Na strojnici se izvajajo dela na montaži kabelskih tras elektro opreme ter elektro in strojnih gradbenih instalacij.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Medsebojno usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena kaže, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala.

Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, se ne spreminja in je predviden v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 se bodo izvajali zagonski in funkcionalni preizkusi ter ostala testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

JANUAR 2016

Gradnja HE Brežice, ne glede na zimske mesece, poteka v okviru predvidenega terminskega plana in pogodbenih rokov. Na gradbenih delih je realiziranih slabih 80% vseh del, vgrajenih 78.000 m3 betona in 5.360 ton armaturnega železa.

Največja intenziteta del je trenutno na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa in iztočne rampe. Izvaja se montaža tirnic dvižnih naprav, sledi njihovo podlivanje in montaža mostnega dvigala ter portalnih dvigal strojnice. Vzporedno poteka izgradnja strehe montažne dvorane. Na prelivnih poljih se vgrajuje hidromehanska oprema, sestavlja in vari se radialna zapornica 3. prelivnega polja, planirana dela se izvajajo tudi na četrtem in petem prelivnem polju. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami. Na strojnici se izvaja montaža kabelskih tras elektro opreme ter elektro in strojnih gradbenih instalacij.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Čeprav se začetna dela niso pričela izvajati pravočasno, pričakujemo, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala.

Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, je planiran v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 se bodo izvajali zagonski in funkcionalni preizkusi ter ostala testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.

Leto 2015

DECEMBER 2015

Gradnja energetskega dela HE Brežice poteka v okviru predvidenega terminskega plana. Na gradbenih delih je realiziranih že 75% vseh del, vgrajenih 77.000 m3 betona in 5.200 ton armaturnega železa. Največja intenziteta del se trenutno izvaja na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa, krilnih zidov in iztočne rampe. Na prelivnih poljih se še izvajajo dela z abrazivnimi betoni. Montaža turbinske opreme strojnice poteka hitreje od predvidenih rokov v terminskem planu, saj so zmontirani že vsi predvodilniki, vključno z oblogami turbinskih jaškov. V proizvodnji se zaključuje izdelava gonilnikov, ki se bodo vgrajevali v pomladnih mesecih leta 2016. Na delu hidromehanske opreme sta vgrajeni radialni zapornici na 5. in 4. prelivnem polju, v sestavljanju pa je radialna zapornica 3. prelivnega polja. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami. V strojnici so se začela izvajati montažna dela na elektro opremi, v mesecu februarju 2016 sledi še montaža mostnega dvigala in portalnih dvigal. Dela na mostu čez potok Struga so v glavnini zaključena, v prihodnjem letu bodo izvedena le še zaključna dela.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je naročnik družba Infra d.o.o., so v izvajanju zemeljska dela. Glede na intenzivnost del, se v poletnih mesecih leta 2016 pričakuje preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja, zasip obtočnega kanala in konec leta polnitev akumulacijskega bazena za potrebe zagonskih preizkusov agregatov in opreme HE Brežice.

OKTOBER-NOVEMBER 2015

Gradnja HE Brežice, z manjšimi zamiki na posameznih gradbenih segmentih, poteka v okviru predvidenega terminskega plana. Na gradbenih delih je realiziranih že 70 % vseh del, vgrajenih je 75.000 m3 betona in preko 5.000 ton armaturnega železa. Trenutno se intenzivno izvajajo dela na izgradnji montažne dvorane strojnice, aneksa, večnamenskega objekta in krilnih zidov. Na prelivnih poljih je končana izvedba primarnih betonov, izvajajo se še dela z abrazivnimi betoni. Dela na montaži turbinske opreme strojnice prehitevajo roke predvidenega terminskega plana. Na vseh treh agregatih so zmontirani predvodilniki, na prvih dveh agregatih tudi oblogi turbinskih jaškov. Vgradnja gonilnikov turbine se bo izvajala v pomladnih mesecih prihodnjega leta. Na strojnici in prelivnih poljih se vgrajuje hidromehanska oprema. V mesecu decembru 2015 je predviden pričetek del na montaži elektro opreme in v mesecu februarju 2016 montaža mostnega dvigala strojnice. Na mostu čez potok Struga so se pričela izvajati zaključna dela.

V mesecu oktobru so se z zakasnitvijo pričela dela na akumulacijskem bazenu, ki ga izvaja družba Infra iz Krškega. Kljub zamudi pri izgradnji akumulacijskega bazena in zunanjih ureditev, ki so se pričela izvajati v mesecu oktobru, pričakujemo, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in konec prihodnjega leta polnitev bazena za potrebe zagonskih preizkusov agregatov in testiranj opreme Hidroelektrarne Brežice.

AVGUST 2015

Gradnja HE Brežice poteka po zastavljenem terminskem planu. Po dobrih 500-tih dneh gradnje je v objekt jezovne zgradbe HE Brežice vgrajenih 65.000 m3 betona, 4.400 ton armaturnega železa in premeščenih preko 800.000 m3 izkopnega materiala. Kljub visokim poletnim temperaturam se tedensko vgradi od 1.500 do 2.000 m3 betona. Dela intenzivno potekajo na vseh delih gradbišča, terminskemu planu gradbenega izvajalca sledijo tudi dobavitelji hidromehanske in turbinske opreme. Na petem prelivnem polju smo 11. 8. 2015 pričeli z montažo radialnih zapornic, vbetonirani deli se izvajajo vzporedno z ostalimi gradbenimi deli. Na objektu so vgrajeni tudi prvi elementi turbinske opreme, konus sesalnega kolena, na katere bodo jeseni 2015 nameščeni predvodilniki posameznih turbin. Dokončana je tudi prekladna konstrukcija dostopnega mostu do HE.

Tik pred začetkom izgradnje je akumulacijski bazen HE Brežice, katerega ureditve bodo segale od sotočja reke Save in Krke do HE Krško. Predviden pričetek polnitve akumulacije je konec naslednjega leta, s tem pa bodo zagotovljeni pogoji za prva vrtenja agregatov.

MAJ-JUNIJ 2015

V torek, 9. junija 2015, je gradbišče HE Brežice obiskalo 27 inšpektorjev Inšpektorata RS za delo – področje za varnost in zdravje pri delu, ki deluje v okviru Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Namen obiska in ogleda gradbišča je bil podrobneje spoznati trenutno največje gradbišče na področju izgradnje objektov obnovljivih virov energije v Sloveniji, ki je vzorno urejeno tudi na področju varnosti in zdravja pri delu. Po uvodni predstavitvi izgradnje projekta in primerov uporabe dobre prakse na področju varnosti in zdravja pri delu so si inšpektorji podrobneje ogledali tudi samo gradbišče.

Gradnja energetskega dela HE Brežice je v polnem teku in se izvaja v skladu z načrtovanim terminskim planom. Pri delu ni zaznati posebnih težav, zato pričakujemo, da bo izgradnja še naprej potekala v skladu s planiranimi aktivnostmi, še zlasti, ker je z izvajalci del in dobavitelji opreme podpisano že preko 95 % vseh predvidenih pogodb.
Na gradbišču se dnevno nahaja okoli 200 delavcev, ki izvajajo predvidena dela na vseh sklopih bodoče hidroelektrarne. Do konca maja 2015 je bilo v objekt HE Brežice vgrajenih preko 45.000 m3 betona in 3.300 ton armaturnega železa. Izdelava in dobava hidromehanske, turbinske, generatorske in elektro opreme poteka v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajalcev. V betone se vgrajujejo vodila prve radialne zapornice na prelivnih poljih, pričenja se montaža konusov sesalnih cevi na pretočnih traktih strojnice. Do konca meseca junija bo končana še zadnja 7. kampada dostopnega mostu.

 

FEBRUAR-MAREC 2015

Gradnja energetskega dela HE Brežice je v polnem teku ter sledi predvidenemu terminskemu planu. Dela se izvajajo nemoteno, posebnih težav ni zaznati in zato pričakujemo, da bo izgradnja še naprej potekala v skladu s planiranimi aktivnostmi, še zlasti, ker je z izvajalci del in dobavitelji opreme podpisano že preko 95 % vseh predvidenih pogodb.

Na gradbišču se dnevno nahaja okoli 140 delavcev, ki izvajajo predvidena dela na vseh sklopih bodoče hidroelektrarne. Do konca februarja 2015 je bilo v objekt HE Brežice vgrajenih že preko 20.000 m3 betona in 2.000 ton armaturnega železa. Izdelava in dobava hidromehanske ter turbinske opreme poteka v skladu s pogodbenimi obveznostmi izvajalcev, tako se v betone vgrajujejo že prvi elementi strojne opreme, dostavljeni sta tudi dve radialni zapornici prelivnih polj. Zgrajena je četrtina dostopnega mostu do bodoče jezovne zgradbe na levem bregu Save. Zaključena je sanacija obtočnega kanala gradbišča, ki je bil močno poškodovan v jesenskih poplavah leta 2014.

Leto 2014

DECEMBER 2014

Energetski del izgradnje HE Brežice poteka po predvidenem terminskem planu, posebnih težav na projektu v tem trenutku ni zaznati, vendar smo na morebitne težave in njihovo odpravo vedno pripravljeni. Intenzivnost del je največja v gradbeni jami bodoče hidroelektrarne, kjer je že postavljena kompletna gradbiščna infrastruktura z zaključenimi predvidenimi izkopi. Na prelivnih poljih je bilo vgrajenih že preko 1.450 m3 betonov, v strojnici pa so zabetonirani prvi bloki kontrolnega hodnika. Na dostopnem mostu do HE je zaključeno temeljenje in stebri mostne konstrukcije.

Veliko dela je bilo vloženega tudi v sanacijo škode, ki jo je povzročila reka Sava ob zadnjih visokih vodah. Sanacija poškodb se je začela izvajati že naslednji dan po nastanku škode z zavarovanjem najbolj kritičnih ureditev. Izvedena je bila zaščita mostnega opornika na lokalni cesti, zavarovanje 20 kV kablovoda Brežice - Krška vas in dodatna zaščita zahodnega nasipa gradbene jame. Visoke vode niso ogrožale varnosti posameznih objektov in ureditev. K sanaciji oziroma zavarovanju smo pristopili takoj, zaradi možnosti ponovnega pojava visokih vod, ki bi lahko povzročile dodatne poškodbe in ogrozile naštete objekte. Končna sanacija bo predvidoma zaključena do konca leta 2014, seveda ob ugodnih hidroloških razmerah. Stroški odprave posledic se rešujejo v okviru sklenjenih zavarovanj gradbišča in projektno predvidenih količin materialov, ki se pri sanaciji lahko uporabijo.

NOVEMBER 2014

Visoke vode v obdobju od 7.-9. novembra 2014 so po Sloveniji povzročile ogromno škode, izvedena poplavna zaščita Posavja, ki se gradi hkrati s hidroelektrarnami, pa se je ponovno pokazala kot zelo učinkovita, saj reka Sava ni povzročila nobene škode. Večje težave so se pojavile le pri izgradnji hidroelektrarne Brežice, kjer je na desnem bregu struge, reka Sava poškodovala del oblog in brežine. Zelo pomembno je, da je pred visokimi vodami, ki so dosegle pretok 2.300 m3/s, vzdržala obodna stena gradbene jame in ni prišlo do zalitja, tako da dela v njej potekajo normalno. Že v ponedeljek, 10.11. 2014 pa so se pričela dela na sanaciji brežin.

Ponovno se je pokazalo, da bo zaščita pred poplavami Krške vasi in Velikih Malenc z izvedbo nasipa ob levem bregu reke Krke zelo učinkovita, saj je kljub velikemu pretoku reke Save deponija, ki je trenutno v vlogi delnega nasipa, onemogočila razlitje vode v smeri omenjenih naselij ter njuno poplavitev.

JULIJ 2014

Trenutno se v gradbeni jami izvajajo izkopi hribinske podlage v globini do 28 m, zaključena pa so dela na nasipih s pripadajočimi tesnitvami. Do sedaj je bilo izkopanih preko 600.000 m3 materiala. Vsa dela potekajo skladno s terminskim in finančnim planom.

Direktor družbe HESS d.o.o., g. Bogdan Barbič,  in direktor družbe C&G d.o.o., g Marko Gabrovšek, sta v sredo, 23. 7. 2014 na sedežu podjetja C&G d.o.o. v Ljubljani podpisala pogodbo za dobavo rezervnega mrežnega transformatorja in mrežnega transformatorja za HE Brežice. Rezervni prevezljivi mrežni transformator 117/10,5(6,3) kV se bo uporabil v primeru okvare katerega izmed mrežnih transformatorjev v Hidroelektrarnah HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško, HE Brežice, HE Mokrice in HE Vrhovo. Rezervni transformator je dimenzioniran tako, da ga je mogoče uporabiti na vseh zgoraj navedenih elektrarnah in bo skladiščen na lokaciji HE Arto-Blanca. Mrežni transformator 117/10,5 kV je namenjen za vgradnjo v Hidroelektrarno Brežice. Moč transformatorja je 65 MVA, transformator je dimenzioniran na obratovanje vseh treh agregatov HE Brežice. Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje javnega naročila je za družbo HESS d.o.o. vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Vrednost obeh transformatorjev znaša 1.403.905,00 EUR brez DDV, dobavo bo izvedla družba C&G d.o.o. s svojim slovenskim  podizvajalcem Kolektor Etra d.o.o.

Dne 10. 7. 2014 sta na gradu Podsreda direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič, in predsednik uprave družbe Kostak d.d., g. Miljenko Muha, podpisala pogodbo za izvajanje glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo Hidroelektrarne Brežice.

HE Brežice je četrta v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Gradnja hidroelektrarne je razdeljena na več razpisnih sklopov. Pripravljalna dela za HE Brežice so se pričela izvajati 25. marca 2014 in do danes je zgrajen obtočni kanal, po katerem je preusmerjena reka Sava, izvajajo se izkopi in črpanje vode ter tesnitev nasipov v gradbeni jami.

Nekaj pomembnih podatkov o jezovni zgradbi:
Predmet pogodbe je izvedba glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo, ki je sestavljena iz prelivnih polj, strojnice, aneksa k strojnici, krilnih zidov ter natočne in iztočne rampe. Izvedena bodo dela na elektro in strojni gradbeni instalaciji, dela na izgradnji večnamenskega skladiščnega objekta in dela na rušitvi tesnilnih nasipov gradbene jame ter zunanjih ureditev na levem in desnem bregu reke Save. Na podlagi te pogodbe bo zgrajen tudi dostopni most čez potok Struga do HE Brežice.

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po zakonu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Vrednost pogodbenih del znaša 19.427.670,06 €, kar predstavlja približno 17 % vrednosti celotnega energetskega dela izgradnje HE Brežice. Dela na jezovni zgradbi bodo potekala v času od novembra 2014 do julija 2017. Kostak d.d. kot glavni konzorcijski partner ter RGP d.o.o., CGP, d.d. in Kolektor Koling d.o.o., ki nastopajo kot konzorcijski partnerji, so izvajalci gradbenih del jezovne zgradbe HE Brežice. Za vse konzorcijske partnerje so dela pri izgradnji HE Brežice bistvenega pomena za nadaljnji strokovni in kadrovski razvoj. In kar je najpomembnejše – ena največjih investicij v državi se nadaljuje.

 

Družba HESS, d.o.o. je do sedaj že podpisala pogodbe za turbinsko in generatorsko opremo, mostna dvigala in hidromehansko opremo, v kratkem bo podpisana tudi pogodba za mrežni transformator. Podpis pogodbe za izvajanje glavnih gradbenih del za jezovno zgradbo HE Brežice je torej zadnja izmed večjih pogodb, ki so potrebne za izgradnjo energetskega dela HE Brežice.

JUNIJ 2014

Dne 4. 6. 2014 smo na gradbišču HE Brežice preusmerili tok reke Save na začasni obtočni kanal, ki je bil izveden v zadnjih dveh mesecih. Gradnja HE Brežice se je začela sredi meseca marca 2014. S preusmeritvijo reke Save se bo začela formirati gradbena jama, v kateri se bo v naslednjih dveh letih gradila jezovna zgradba HE Brežice. Predviden zaključek pripravljalnih del, ki zajemajo vsa zemeljska dela in pripravo gradbišča, bo oktobra 2014. S tem  bo zaključen prvi večji del investicije v višini 6.6 mio EUR.

Trenutno smo glede na zastavljeni terminski plan en mesec pred rokom, vendar pa nas v nadaljnjih fazah čakajo zahtevna zemeljska dela, ki so odvisna tudi od vremenskih razmer in predvsem hudourniškega značaja reke Save.

MAJ 2014

Reka Sava je dne 29. 5. 2014 ob gradbišču HE Brežice dobila nov preusmerjen tok. Prekopan je bil namreč obtočni kanal, ki bo v naslednjih treh letih prevajal vodo reke Save ob gradbeni jami bodoče elektrarne. V naslednjem tednu sledi dokončanje pregrajevanja obstoječe struge in nadaljevanje del pri formiranju gradbene jame bodoče jezovne zgradbe.

Izkop obtočnega kanala se je vršil dobra dva meseca. V tem času je bilo izkopano preko 500.000 m3 materiala od skupno 650.000 m3 (obtočni kanal in gradbena jama). Večji del izkopanega materiala se bo po preusmeritvi reke Save preko prelivnih polj uporabil za zasutje sedanjega obtočnega kanala. Dela izvaja konzorcij RGP d.o.o., CGP. d.o.o. in Kostak d.d., ki z lokalnimi podizvajalci obvladuje celotno organizacijsko shemo gradbišča. Dela tečejo skladno s terminskim planom in v okviru predvidenih sredstev.

MAREC 2014

Na podlagi zahteve družbe HESS, d.o.o. za izdajo gradbenega dovoljenja je RS, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, dne 13. 3. 2014, izdalo DELNO GRADBENO DOVOLJENJE investitorju Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice, za gradnjo jezovne zgradbe HE Brežice. Z izdajo delnega gradbenega dovoljenja je izpolnjen še zadnji pogoj za pričetek izgradnje Hidroelektrarne Brežice. Uradna otvoritev začetka izgradnje Hidroelektrarne Brežice, v prisotnosti predsednice Vlade RS mag. Alenke Bratušek, bo v torek, 25. 3. 2014, ob 14. uri, na lokaciji bodoče, že četrte spodnjesavske hidroelektrarne, HE Brežice.

Dne 13.3.2014 sta v brežiškem gradu direktor družbe HESS, d.o.o., g. Bogdan Barbič, in direktor družbe Riko, d.o.o., g. Janez Škrabec, podpisala pogodbo za dobavo hidromehanske opreme za HE Brežice, naslednje v verigi na spodnji Savi. Po podpisu pogodbe je direktor Rika podpisal še pogodbe s svojimi podizvajalci na projektu.

Hidromehanska oprema elektrarne je visoko zahtevna tehnološka oprema, namenjena varnosti obratovanja hidroelektrarne in pregradnega objekta ter zagotavljanju potrebnih tehnoloških pogojev za proizvodnjo energije ob spremenljivih pretokih reke Save. Celotno opremo po tej pogodbi delimo v dva glavna sklopa, to je oprema prelivnih in turbinskih polj.

 

Opremo prelivnih polj sestavlja predvsem pet elektro-hidravlično krmiljenih radialnih zapornic (teža vsake je približno 100 ton), nameščenih v prelivna polja pregradnega objekta elektrarne, ki predstavljajo najpomembnejše elemente, ki ob normalnih pretokih reke Save zagotavljajo konstanten nivo vode v bazenu in s tem proizvodnjo električne energije, ob povečanih pretokih vse tja do 1000-letnih vod pa morajo s svojim obratovanjem zagotoviti potrebno varnost celotnega objekta, kakor tudi protipoplavno varnost nižje vodno ležečih predelov. V ta sklop spada tudi oprema, ki je potrebna za redno vzdrževanje radialnih zapornic in pregradnega objekta.

 

Hidromehanska oprema turbinskih polj je namenjena predvsem zanesljivemu obratovanju vgrajene tehnološke opreme za proizvodnjo električne energije in njenemu vzdrževanju. Sestavlja jo več pod-sklopov, kot so plavajoča zavesa, vtočne rešetke, zapornice in dvižne naprave.

Razpisno dokumentacijo in postopek oddaje naročila po zakonu o javnih naročilih je za družbo HESS, d.o.o. pripravilo in vodilo podjetje HSE Invest d.o.o. Pogodba za dobavo in montažo hidromehanske opreme HE Brežice vključuje projektiranje in izdelavo tehnične dokumentacije, izdelavo, dobavo in montažo hidromehanske opreme elektrarne s pripadajočo opremo in izvedbo zagonskih preskusov. V mednarodni konkurenci je bilo za dobavitelja hidromehanske opreme na javnem razpisu izbrano podjetje Riko, d.o.o. Rikova ponudba se ob konkurenčni ceni odlikuje z naprednimi tehnološkimi rešitvami z najmanjšim vplivom na okolje ter vključuje kompletno slovensko znanje v dobavi, izdelavi in montaži. V ponudbo je integriralo ugledne slovenske dobavitelje opreme, kot so Montavar Projekt, Metalna Senovo, La & Co, Telem in Iskra impuls. Direktor Janez Škrabec je ob podpisu poudaril, da se je podjetje Riko uveljavilo kot integrator slovenskega znanja in to si želi v prihodnje uresničevati tudi na področju izgradnje energetskih objektov na tujih tržiščih. Vrednost pogodbenih del znaša 8.606.159,46 € brez DDV, kar predstavlja približno 8% vrednosti celotnega energetskega dela HE Brežice. Rok dobave opreme je april 2016.

FEBRUAR 2014

Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, je dne 7. 2. 2014 pod številko 35402-4/2013-48 izdala OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE ZA HE BREŽICE nosilcema posega, Hidroelektrarnam na spodnji Savi, d.o.o., Cesta bratov Cerjakov 33a, 8250 Brežice in INFRI izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Ulica 11. novembra 34, 8273 Leskovec pri Krškem, ki se nanaša na gradnjo jezovne zgradbe z akumulacijskim bazenom, gradnjo visokovodnih nasipov za zaščito naselij, gradnjo drenažnih kanalov v zaledju, ureditev potoka Močnik in ravnanje z rodovitno prstjo na zemljiščih. Na odločbo se je možno pritožiti v 15 dneh od dneva vročitve, vendar smo se v družbi HESS možnosti pritožbe odpovedali.

Glede na zaključene dosedanje aktivnosti, bo družba HESS vlogo za gradbeno dovoljenje vložila predvidoma v ponedeljek 17. 2. 2014. Glede na oddano vlogo in roke same izdaje, gradbeno dovoljenje za HE Brežice pričakujemo v mesecu marcu 2014.

Leto 2013

DECEMBER 2013

Družba Hidroelektrarne na spodnji Savi je dne 16. 12. 2013 s konzorcijem Litostroj Power – Končar KET podpisala pogodbo o dobavi in montaži turbinske opreme in generatorja, mostnega dvigala ter sistemov za nadzor turbine in meritev vodostaja za HE Brežice. Od predvidenih pogodb za HE Brežice je slednja največja in znaša 36,5 milijona EUR. Vrednost del, ki jih bo izvedel Litostroj Power, je 24,1 mio EUR, vrednost Končarjevih del pa 12,4 mio EUR. Pogodbo sta podpisala direktor HESS, d.o.o. Bogdan Barbič, in v imenu konzorcija Litostroj Power – Končar KET direktor Litostroja Drago Fabijan.

 

Za HE Brežice je že podpisana pogodba za izvedbo pripravljalnih del, pred kratkim smo v HESS prejeli tudi pozitivno mnenje Hrvaške v okviru čezmejne presoje za HE Brežice. To pomeni, da lahko nadaljujemo s pridobivanjem okoljevarstvenega soglasja, sledi pridobitev gradbenega dovoljenja, sama gradnja HE Brežice pa naj bi se po sedanjih predvidevanjih pričela v prvem kvartalu leta 2014.

JANUAR-APRIL 2013

Poročilo o vplivih na okolje z dodatkom vplivanja na NEK ter čezmejne vplive na varovana območja na Hrvaškem je izdelano in predano na ARSO v postopek pridobivanja okoljskega soglasja za HE Brežice.

Potekale so aktivnosti za izbor projektanta energetskih ureditev in podpis pogodbe. Aktivnosti na izdelavi PGD in posameznih razpisov so v teku.

Izdelovale so se različne strokovne podlage, študije ter investicijska in projektna dokumentacija, ki je potrebna za uspešno izvedbo projekta HE Brežice.

Leto 2012

SEPTEMBER-NOVEMBER 2012

Z NEK Krško je bil usklajen in podpisan Sporazum o (so)financiranju ukrepov zaradi vplivov HE Brežice na NEK.

V oktobru je bila na ARSO predana vloga za pridobitev okoljskega soglasja z izdelanim Poročilom o vplivih na okolje, prav tako je bil oktobra izbran izvajalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja – PGD.

 

JUNIJ-AVGUST 2012

Na 48. seji Nadzornega sveta družbe HESS dne 13.8.2012 je bil na podlagi priprave in recenzije sprejet Investicijski program za energetski del izgradnje HE Brežice.

Vlada RS je na redni seji dne 29.6.2012 obravnavala in potrdila Državni prostorski načrt za HE Brežice. Pred pričetkom gradnje je, skladno s trenutno veljavno zakonodajo, potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, dokončati presojo vplivov na okolje, odkupiti oziroma pridobiti potrebna zemljišča na vplivnem območju gradnje ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

Izvaja se Presoja vplivov na okolje (PVO) za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS). V ta namen je bila naročena potrebna dokumentacija – Poročilo o vplivih na okolje, ki bo zaključeno v mesecu septembru.

Izveden je bil razpis za izdelavo PGD in PZI dokumentacija za HE Brežice – energetske ureditve.

APRIL-MAJ 2012

V sklopu presoje vplivov na okolje (PVO) za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS) se je konec aprila začel postopek izbora izvajalca za izdelavo Poročila o vplivih na okolje za HE Brežice (PVO za HE Brežice). V sklopu zaključevanja DPN HE Brežice so se v aprilu in maju usklajevali in pripravljali odgovori ter popravki na podlagi podanih mnenj, pogojev in pripomb nosilcev urejanja prostora.

Leto 2011

APRIL-MAJ 2011

Naročene in izdelane, deloma pa še v izdelavi, so predinvesticijske študije HE Brežice in HE Mokrice ter novelacija PiZ za verigo HE in tudi nekatere podloge za izdelavo državnih prostorskih načrtov.
Končani sta javni razgrnitvi osnutka Državnega prostorskega načrta in Okoljskega poročila za HE Brežice v Sloveniji in zaradi bližine hrvaške meje tudi na Hrvaškem. Vezano na javni razgrnitvi osnutkov v obeh državah je postopek trenutno v fazi pregledovanja podanih pripomb, pobud in komentarjev ter priprave odgovorov nanje.

Leto 2010

DECEMBER 2010

S strani Ministrstva za okolje in prostor, Sektorja za celovito presojo vplivov na okolje, je bilo 20.12.2010 izdano pozitivno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila za HE Brežice. Izdani dokument sedaj pomeni prosto pot k javni razgrnitvi Državnega prostorskega načrta za HE Brežice (DPN). Na javni razgrnitvi, ki je planirana v mesecu februarju 2011, bo predstavljen celoten projekt HE Brežice, kjer bo možno podati tudi komentarje in morebitne pripombe. Razgrnitev DPN bo zaradi čezmejnih vplivov hkrati potekala tudi v Republiki Hrvaški.