Aktivnosti

JANUAR - APRIL 2013

- Odpravljanje pomanjkljivosti oziroma zaključevanje del in testiranje agregatov.
- Akumulacijski bazen je bil napolnjen na vmesno koto 162,90 za potrebe zagonskih preizkusov in pričetka obratovanja HE Krško.
- Gradnja HE Krško se je v prvem trimesečju zaključila, tehnični pregled je bil izveden 7.3.2013
- Ministrstvo za infrastrukturo in prostor je 11.3.2013 izdala odločbo, s katero je odredila poskusno obratovanje jezovne zgradbe za dobo enega leta od začetka poskusnega obratovanja, ki se je začelo 1.4.2013.

V letu 2012 je bila zaključena izgradnja energetskega dela objekta. Izvajalcu gradbenih del je bil, zaradi poplav reke Save v decembru leta 2009 in septembru leta 2010 podaljšan rok za dokončanje del, do 23. junija 2012, in dela so bila uspešno zaključena.

Zaključena so gradbena dela na strojnici, izvedene so zunanje ureditve, asfaltirane dostopne površine, postavljene ograje in izvedena fasada objekta. Zaključena je montaža in testiranja na turbinski in generatorski opremi na vseh 3 agregatih. V zaključku leta je predan še zadnji agregat v pogodbeno poskusno obratovanje. Po zaključku teh del se je pristopilo še k zaključnim obrtniškim delom (dokončanje polaganja keramike, popravki napleskarskih delih ipd).

Dokončana so dela na izvedbi prehoda za vodne organizme, nadaljevale in zaključile so se aktivnosti na obvoznici in poglabljanju struge reke Save na dolvodnem območju hidroelektrarne.

Na podlagi deleža infrastrukturnih ureditev so se izvajala dela na akumulacijskem bazenu. Po junijskem uspešno izvedenim prvim polnjenjem bazena na vmesno koto 161,60, se bo dvig na končno koto izvedel poleti 2013 in je pogojen z izvedbo nadvišanja ceste G 1-5.

OKTOBER, NOVEMBER 2012

Pomembni mejniki pri HE Krško:
- 05.10.2012 – pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 3
- 26.10.2012 – pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja agregata 2

Na HE Krško 2 agregata v pogodbenem poskusnem obratovanju.
V mesecu oktobru smo pričeli s pogodbenim poskusnim obratovanjem na dveh agregatih. Do konca leta 2012 bodo končana montaža in testiranja še na zadnjem agregatu, zaključena bodo tudi obrtniška dela in ostale ureditve na jezovni zgradbi. V začetku naslednjega leta bo tako podana vloga za pridobitev uporabnega dovoljenja. HE Krško trenutno obratuje pri znižani koti akumulacijskega bazena, saj končne kote 164 m.n.v. še ne moremo doseči, ker ni dokončano nadvišanje državne ceste G 1-5. Pričakujemo, da bodo ta dela, katerih investitor je koncedent, izvedena sredi leta 2013.

Pri visokih vodah v začetku novembra so bile aktivirane vse razpoložljive operativne dežurne ekipe v družbi HESS, d.o.o., za katero je bil to na nek način »krstni nastop« pri prevajanju visokovodnega vala. Zaustavitev HE Krško je bila izvedena že nekaj dni pred tem in sicer zaradi trenutnih omejitev (nižja trenutna gladina zg. vode) ter pogodbenega obratovanja, ki zahteva obratovanje pri točno določenih pogojih.

Na HEKK je bilo izvedeno prvo vrtenje agregata 1. Sinhronizacija na mrežo bo izvedena v začetku decembra. Agregata 2 in 3 poskusno obratujeta na mreži.

AVGUST, SEPTEMBER 2012
Trenutna dela in dogajanje na objektu HE Krško:

- Izgradnja strojnice je praktično zaključena, izvajajo se še zaključna obrtniška dela v aneksu in v strojnici.
- Na agregatu 2. potekajo testiranja, na agregatu št. 1 pa zaključna montaža opreme in povezovalnih vodov. Na agregatu 3 potekajo zaključni testi in priprave za pričetek pogodbenega poskusnega obratovanja
- Dokončan je prehod za vodne organizme.
- Na hidromehanski opremi je montiran dodatni sistem, ki omogoča ročni spust zaklopk na 4. in 5. prelivnem polju
- Zaključena je montaža tehničnega varovanja.
- Vzpostavljen je sistem monitoringa in spremljave objekta v času prve polnitev in obdobju poskusnega obratovanja HE.
- Na akumulacijskem bazenu so zaključene sanacije kmetijskih površin Gunškega polja, Pijavškega, Leskovškega in Presladolskega polja. Faza del omogoča dvig gladine na 2. vmesno koto in sicer 162,90 m.n.v., kar pomeni še 1,1 m do nazivne kote bazena.

APRIL, MAJ 2012
Trenutna dela in dogajanje na objektu HE Krško:

- V izvajanju je izgradnja strojnice, izvajajo se obrtniška dela v aneksu in v strojnici ter gradbena in montažerska dela na agregatih z montažo turbinske opreme na agregatih 3, 2 in 1. Zaključena je montaža generatorske opreme na agregatu 3. Potekajo tudi že funkcionalni preizkusi vgrajene opreme. Mostni dvigali sta v rednem obratovanju.
- V gradnji je prehod za vodne organizme mimo jezovne zgradbe.
- V teku je odstranjevanje priključnih nasipov II. gradbene jame in izvedba zaščite brežin
desnega brega gorvodno in dolvodno od elektrarne. - Zaključujejo se PID-i za izvedena dela, ki so pogoj za dvig kote v bazenu HE Krško.
- Pridobivanje zemljišč za akumulacijski bazen je v zaključni fazi. Podana je vloga za končno gradbeno dovoljenje za bazen HE Krško z vsemi dopolnitvami.
- V zaključni fazi so razpisni postopki za vzpostavitev sistema monitoringa in spremljavo objekta v času prve polnitev in obdobju poskusnega obratovanja HE.
- Na akumulacijskem bazenu so zaključene sanacije kmetijskih površin Guntškega polja, Pijavškega, Leskovškega in Presladolskega polja. Zemljišča so po izvedeni parcelaciji v večini vrnjena lastnikom.
- Zaključuje se izvedba tesnitev železnice na levem bregu v bazenu. Intenzivno se zaključuje tudi izvedba kamnitih oblog brežin in ostale ureditve, ki so potrebne za dvig vode v bazenu.

AVGUST, SEPTEMBER 2011
Trenutna dela na objektu HE Krško:

V izvajanju so zaključna gradbena in obrtniška dela na celotni strojnici HE Krško

 • Začele so se montaže turbinske opreme na agregatu 3, vgrajen je gonilnik in os agregata.
 • Poteka montaža elektro in strojne opreme.
 • Zaključena je montaža hidromehanske opreme za zapiranje strojnice.
 • Zaprti so pretočni trakti strojnice.
 • Izkopi za 5. prelivno polje so zaključeni, zaključuje se montaža vodil.
 • Intenzivno se izvajajo dela na zunanjih ureditvah elektrarne na desnem bregu.
 • Hkrati potekajo gradbena dela na prehodu za vodne organizme preko HE Krško.

Trenutna dela na bazenu HE Krško:

 • Intenzivno se izvajajo nadvišanja in sanacija kmetijskih površin na Pijavškem polju.
 • Zaključujejo se nadvišanja na območju Gunt.
 • Izvaja se poglabljanje struge reke Save dolvodno od hidroelektrarne.
 • Intenzivno se izvajajo obloge brežin na vseh odsekih.
 • Izvaja se tesnitev odseka zavarovanja železniškega nasipa na levem bregu nad HE Krško.

APRIL, MAJ 2011
Izvajanje del na objektu HE Krško:

 • Gradbena dela na strojnici so v polnem zamahu.
 • V izvajanju so zaključna gradbena in obrtniška dela na aneksu strojnice.
 • Zaključeno je obbetoniranje obloge turbinskega obroča na agregatu 3.
 • Pričela se je montaža kabelskih polic v kabelskem hodniku aneksa.
 • Zaključena je dobava in montaža transformatorjev lastne rabe.
 • Izvajajo se betonerska dela na 5. prelivnem polju in stebru 6.
 • Uspešno je bil izveden ITP in inšpekcijski pregled mostnega žerjava v strojnici.
 • Potekajo gradbena dela na prehodu za vodne organizme preko HE Krško.

Izvajanje del na bazenu HE Krško:

 • V zaključni fazi je čiščenje brežin in priprava gradbišč za izvedbo del.
 • Pričetek del nadvišanja Pijavškega polja in izkopi v strugi Save.
 • Začetek del na izvedbi zavarovanja brežin pod HE.