Aktivnosti

JUNIJ 2020: Oddana vloga za gradbeno dovoljenje v integralnem postopku

Investitorji gradnje so Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., Brežice, INFRA izvajanje investicijske dejavnosti d.o.o., Leskovec pri Krškem in ELES, d.o.o., Ljubljana.

Zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja je bila na Ministrstvo za okolje in prostor podana 19. 6. 2020, zahtevi pa je bila predložena projektna dokumentacija in poročilo o vplivih na okolje. Gradbeno dovoljenje bo izdano v integralnem postopku, ki združuje odločitev o izpolnjevanju pogojev za izdajo gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja. Postopek na Ministrstvu za okolje in prostor vodi Direktorat za prostor, Sektor za graditev.

Investitorji so hkrati z zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja podali tudi predlog uvedbe postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristijo ohranjanja narave. Direktorat za prostor je prekinil integralni postopek izdaje gradbenega dovoljenja do odločitve o predhodnem vprašanju. Predlog za prevlado je odstopil v pristojno reševanje Direktoratu za okolje, ki bo izvedel postopek prevlade javne koristi po določbah Zakona o ohranjanju narave, o prevladi pa bo odločila Vlada RS. Po odločitvi o prevladi javne koristi bo Direktorat za prostor oz. Sektor za dovoljenja nadaljeval integralni postopek. Kolikor bo odločitev Vlade RS pozitivna, bo izveden postopek sodelovanja javnosti z javno objavo vse predložene dokumentacije in vabilom stranskim udeležencem po določbah Gradbenega zakona.

PVO  s pripadajočimi prilogami
Dodatek k PVO s pripadajočimi prilogami
Ostala dokumentacija

 

JANUAR - APRIL 2013

- V prvem trimesečju 2013 je bil izdelan končni predlog DPN za HE Mokrice, ki je usklajen z nosilci urejanja prostora v Republiki Sloveniji in Hrvaški in je bil pripravljen za sprejem na Vladi RS.
- HESS je izvajal neposredne aktivnosti s HEP (Hrvatska Elekto Privreda) glede uskladitve tehničnih parametrov in ureditev v okviru predvidene gradnje HE Mokrice in HE Podsused (v pripravi in usklajevanju je bil predlog »Sporazum o medsebojnem sodelovanju ter določitvi tehničnih zahtev in pogojev pred izgradnjo, v času izgradnje in po izgradnji HE Mokrice in HE Podsused«).

V letu 2012 se je izvajal postopek sprejemanja osnutka Državnega prostorskega načrta (DPN) z utemeljitvijo najprimernejše variante.

V izdelavi je bilo tudi Okoljsko poročilo za DPN za izbrano varianto HE Mokrice.

Dokumenta sta bila v usklajevanju in sta se pripravljala za potrebe javne razgrnitve in javne obravnave. Okoljsko poročilo za HE Mokrice je bilo večkrat predano na MKO in v mnenja NUP. Na podlagi postopkov podajanja mnenj NUP sta bila dokumenta (DPN in OP) dopolnjena in pripravljena za potrebe javne razgrnitve in javne obravnave.

Na podlagi pridobitve vseh pozitivnih mnenj na DPN in OP, so stekle aktivnosti za izvedbo javnih razgrnitev in javnih obravnav, ki so bile izvedene od septembra do decembra 2012, tako v Sloveniji kot na Hrvaškem.

Naročene in izdelane so tudi druge strokovne podlage, študije ter investicijska in projektna dokumentacija, ki je potrebna za sprejetje DPN za območje HE Mokrice.

HE Mokrice – SEPTEMBER, OKTOBER, NOVEMBER 2012

- Izdelan je bil idejni projekt za HE Mokrice. Projekt je trenutno v recenziji pri naročniku.
- Izvedla se je javna razgrnitev državnega prostorskega načrta za DPN območja HE Mokrice. 17.10.2012 je bila izvedena tudi javna obravnava razgrnjenih strokovnih podlag. Trenutno se pripravljajo stališča do pripomb, ki so bila podana v času javne razgrnitve.
- Izvaja se javna razgrnitev strokovnih podlag na Hrvaškem, kjer se predstavljajo čezmejni vplivi HE Mokrice.
- Na podlagi pripomb pridobljenih na javni razgrnitvi, se dopolnjujejo strokovne podlage in osnutek DPN območje HE Mokrice.

HE Mokrice – JUNIJ, JULIJ, AVGUST 2012

- Izdelan je bil idejni projekt za HE Mokrice. Projekt je trenutno v recenziji pri naročniku.
- Osnutek državnega prostorskega načrta za območje HE Mokric (DPN) in Okoljsko poročilo območja HE Mokric sta bila predana v pregled državnim organom. Osnutek DPN-ja in OP sta v procesu »Celovite presoje vplivov na okolje«. Pričakuje se, da bodo vsi postopki končani do konca septembra, ko se bo pričela javna razgrnitev državnega prostorskega načrta.
- Izdelujejo se dodatne študije, ki bodo preučile vpliv HE Mokrice na okolico (Študija mikroklime na območje HE Mokrice in Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju HE Mokrice, študija elektro magnetnega sevanja (EMS)). 

HE Mokrice – APRIL, MAJ 2012

- V mesecu aprilu je bil izdelan idejni projekt za priključni daljnovoda HE Mokrice na energetsko omrežje.
- Nadaljuje se priprava osnutka DPN za območje HE Mokrice.
- Naročene so bile dodatne študije, ki bodo preučile vpliv HE Mokrice na okolico (Študija mikroklime na območje HE Mokrice in Izdelava strokovnih podlag za načrtovanje nadomestnih habitatov na območju HE Mokrice).

HE Mokrice - JANUAR, FEBRUAR 2012

- V januarju je bilo s strani ZRS predano poročilo o »Ihtiološke raziskave izbranih vodotokov za dopolnitev omrežja Natura 2000 izbranih kvalifikacijskih vrst z območja predvidene izgradnje akumulacijske HE Mokrice«, ki ponovno ovrednoti vpliv HE Mokrice na ribje vrste.

- V februarju je bila izdelana dopolnitev IDZ HE Mokrice. Na novo so bile obdelani sledeči sklopi: dopolnitve tehnični rešitev jezovne zgradbe, dopolnite tehničnih rešitev akumulacijskega bazena (energetski nasipi, preliv v retenzijo, poglobitve struge, sonaravna ureditev sotočja Save s Krko), dodatni visokovodni nasipi in dodatne krajinske ureditve.

- Izdelan je bil hibridni hidravlični model območja HE Mokrice.