Mejniki

Pomembni mejniki HE Mokrice:

 • 9. december 2020:
  Izdana Odločba Vlade RS o prevladi javne koristi energetike – obnovljivih virov energije nad javno koristjo ohranjanja narave v zvezi z integralnim postopkom izdaje gradbenega dovoljenja za objekt Hidroelektrarne Mokrice
 • November 2006:
  Podana pobuda za pričetek postopka za izdelavo in sprejem Državnega lokacijskega načrta za HE Mokrice
 • Avgust 2007:
  Podana pobuda za pričetek izdelave Državnega prostorskega načrta za HE Mokrice
 • Februar 2013:
  Izdelano Okoljsko poročilo za območje HE Mokrice
 • April 2013:
  Izdelan idejni projekt za HE Mokrice – po recenziji
 • 22. avgust 2013:
  Sprejetje »Državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice« na vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 69/13)