O družbi


Direktor družbe HESS, d.o.o. - Bogdan Barbič

Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o. (v nadaljevanju tudi: družba HESS) ima na področju proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov pomembno vlogo v slovenskem energetskem prostoru. S proizvodnjo čiste električne energije iz energije vode in sonca  prispeva k doseganju zastavljenih strateških ciljev Republike Slovenije na področju energetske oskrbe, rabe obnovljivih virov energije, podnebnih vplivov, k čistejšemu okolju in nenazadnje k trajnostnemu razvoju. Ustvarja pomemben delež zelene električne energije, s čimer pripomore k prilagajanju podnebnim spremembam in samooskrbi – z energijo, vodo in hrano.

Ustanovljena je bila leta 2008 z namenom racionalne izgradnje novih proizvodnih hidro objektov ter zanesljive, konkurenčne in okolju prijazne proizvodnje električne energije. Delovanje družbe in izgradnjo hidroelektrarn v veliki meri opredeljujta Koncesijska pogodba za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save in Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save (ZPKEPS-1). Večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi družbo HESS uvršča med največje investitorje izgradnje obnovljivih virov energije v Republiki Sloveniji in širše.

Poleg investicijskega dela ima družba vzpostavljen tudi sistem obratovanja in vzdrževanja na že zgrajenih elektrarnah, ki omogoča optimizacijo delovanja ob ustrezni zagotovitvi varnosti in zanesljivosti.