HE Brežice dobivajo končno podobo

28 Jul, 2016
  HE Brežice dobivajo končno podobo

Na jezovni zgradbi se izvaja rušitev gorvodne in dolvodne pregradne gradbene jame, katere material se uporablja za zasip obtočnega kanala ter ob prelivnih poljih.  Iztočni del strojnice in prelivna polja so že zalita s podtalnico, končna preusmeritev reke Save na prelivna polja je predvidena v mesecu avgustu.

Zunanji levobrežni platoji elektrarne so asfaltirani, izvajajo se kamnite obloge brežin ter iztočni del bodoče kajak – kanu steze.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij, montaža kovinskih konstrukcij ter dela na pročelju objekta.

Izvaja se montaža hidravlične napeljave in elektro instalacije za vodenje radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice je zaključena montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk.

Vgradnja turbinske opreme poteka na vseh treh agregatih. Na prvem agregatu poteka montaža statorja generatorja, na drugem gonilnik, nameščene so vodilne lopate, ki se trenutno nameščajo tudi na tretjem agregatu. Za vgradnjo sta pripravljena preostala dva turbinska pokrova.

Dela potekajo na montaži elektro opreme in omar zaščite ter vodenja za GIS in 10,5 kV stikališče ter mrežni transformator. Povezuje se navitje statorja agregata 1 in izvajajo priključki električne opreme sistemov vodenja hidromehanske opreme.

Na elektrarni so v obratovanju sledeči sistemi: 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne, diesel električni agregat, drenaža pretočnih prostorov in drenaža strojnice.

Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Terminski plan dviga vode v akumulacijskem bazenu je nespremenjen in je predviden novembra 2016, jeseni 2017 tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.