11. Skupščina druzbe hidroelektrarne na spodnji savi

06 Jul, 2012

Dne 5. julija 2012, je v poslovnih prostorih družbe v Brežicah, potekala 11. skupščina družbe HESS, d.o.o. Na skupščini so se družbeniki seznanili z revidiranim Letnim poročilom za leto 2011 z mnenjem revizorja in s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila. Prav tako so družbeniki podelili razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta ter odločali o delitvi bilančnega dobička.