2023 – leto hidroelektrarn

17 Jan, 2024
2023 – leto hidroelektrarn

S proizvodnjo električne energije iz energije vode in sonca družba HESS prispeva k doseganju zastavljenih strateških ciljev Republike Slovenije na področju energetske oskrbe, rabe obnovljivih virov energije in podnebnih vplivov, k čistejšemu okolju in nenazadnje k trajnostnemu razvoju. Ustvarja pomemben delež čiste električne energije, s čimer pripomore k prilagajanju podnebnim spremembam in samooskrbi – z energijo, vodo in hrano.

Leto 2023 smo zaključili z rekordno proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, kar je odraz zelo ugodnih hidroloških razmer in sončnih pogojev za proizvodnjo električne energije, učinkovitega planiranja proizvodnje in vzdrževanja ter zagotavljanja nemotenega in zanesljivega obratovanja naprav in opreme. Vsa vzdrževalna dela na hidroelektrarnah so se tekom leta prilagajala hidrološkim razmeram, tako da se je zagotovilo največjo možno proizvodnjo električne energije in razpoložljive moči ter nudenje sistemskih storitev.

Elektrarne družbe HESS so v preteklem letu skupaj proizvedle 683,4 GWh električne energije. Proizvodnja električne energije iz potencialne energije vode je dosegla rekordnih 675,7 GWh oz. 99 % celotne proizvedene količine, medtem ko je proizvodnja električne energije iz energije sonca znašala 7,7 GWh, kar predstavlja 1 % celotne proizvodnje.

Slika 1: Proizvodnja električne energije v letu 2023 po deležih (hidro in sončne elektrarne družbe HESS), vir: arhiv HESS.

V zadnjih tednih smo lahko marsikje zasledili podatek, da je Slovenija v letu 2023 napram letu 2022 za približno 10 odstotnih točk povečala proizvodnjo iz obnovljivih virov energije. Če pobrskamo po podatkih Statističnega urada RS (SURS), hitro ugotovimo, da so glavnino povečanja prispevale ravno hidroelektrarne (cca 86 %). Delež proizvedene električne energije v hidroelektrarnah in elektrarnah na druge obnovljive vire se spreminja po letih glede na hidrološke in druge razmere, obseg vlaganj in izgradnjo novih proizvodnih enot. Kakorkoli obrnemo, je hidroenergija v Sloveniji na področju obnovljivih virov energije še vedno gonilna sila. Glede na naravne danosti gre za najbolj razširjen, razpoložljiv, zanesljiv in trajnostni vir, ki ga je smiselno izkoristiti.

Slika 2: Prispevek k povečanju deleža OVE v letu 2023 (%), vir: Jože P. Damijan, 6. januar 2024, analiza na podlagi podatkov SURS januar-november 2023.

 

Glej tudi: