9. skupščina družbe HESS, d.o.o.

15 Sep, 2011

Dne 29. avgusta 2011 je v poslovnih prostorih družbe v Brežicah, potekala 9. skupščina družbe HESS, d.o.o. Na skupščini so se družbeniki seznanili z revidiranim Letnim poročilom za leto 2010, s pisnim Poročilom nadzornega sveta o preveritvi Letnega poročila ter podelili razrešnico direktorju družbe in članom nadzornega sveta.

Prav tako so družbeniki odločali o delitvi bilančnega dobička in sprejeli Poslovni načrt družbe za leto 2011. Imenovali so tudi pooblaščenega revizorja za poslovno leto 2011.

Na podlagi odpoklica je prenehal mandat enemu od članov nadzornega sveta družbe HESS, d.o.o., zato je bil na seji skupščine imenovan nov član.