Center obnovljive energije

18 Aug, 2020
Center obnovljive energije

Vsakodnevna potreba po osnovnih dobrinah, električna energija, naprave in objekti za proizvodnjo električne energije ter skrb za okolje in naravo so ključni sprožilci pomembnega energetskega vprašanja – kakšna bo energetska prihodnost človeštva.

Na to vprašanje je v dani situaciji zelo težko odgovoriti. Kot odgovorna družba moramo vprašanje vse pogosteje izpostavljati, odgovorno vedenje in razmišljanje pa doseči pri vsakemu posamezniku. Pa ne z namenom iskanja rešitev, temveč zato, da se vsak, bodisi osnovnošolec ali nekdo, ki še vedno misli, da bomo samo s sončnimi elektrarnami rešili elektroenergetiko, zave osnovnega dejstva, da električna energija ne prihaja iz vtičnice, ampak iz narave in to preko kompleksnega elektroenergetskega sistema, ki še zdaleč ni vsemogočen in neobčutljiv.

V družbi HESS, d.o.o., kjer skrbimo za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov, predvsem iz hidroelektrarn na reki Savi, vse bolj spoznavamo, da odgovornost do človeške družbe in narave v razmerah navideznega energetskega izobilja zahteva vse več dejavnosti na področju osveščanja, izobraževanja in usklajevanja rešitev na področju energetike.

Tako kot ostale energetske družbe, se z veseljem vključujemo v procese, ki pomenijo korak naprej v energetskem opismenjevanju prebivalstva. Do sedaj je to vključevalo predvsem objave na spletni strani naše družbe in vodene oglede objektov za proizvodnjo električne energije. Vsakokrat poskušamo čim bolje prikazati pomen izkoriščanja obnovljivih virov energije, proces iskanja optimalnih rešitev pri umeščanju novih objektov v prostor, skrb za naravno dediščino in podobno.

Izkušnje so vzpodbudile novo idejo, da za javnost pripravimo projekt, ki bo učinkoviteje in nazorneje prikazal energetske rešitve, ki smo jih v sklopu družbe že realizirali in jih načrtujemo v prihodnosti za doseganje vse bolj učinkovite rabe obnovljivih virov energije.

Na koncu mesta Brežice, tik pod srednjeveškim gradom, se na hribčku bohoti stara vila, stavba, ki je že dolga leta prepuščena nemilosti propadanja, vendar kljub temu že na prvi pogled izkazuje velik potencial. Pogled iz vile se na zahodni strani razprostira proti hidroelektrarni Brežice in njenem pretočno akumulacijskem bazenu, ki je od izgradnje pridobil zanimanje že veliko rekreacijskih privržencev, sprehajalcev in mimoidočih. Na tej lokaciji nameravamo vzpostaviti Center obnovljive energije (COE), ki bo namenjen nadzoru protipoplavne dejavnosti ter energetskem osveščanju prebivalstva in obiskovalcev, tematsko pa bo dopolnjeval Svet energije, ki deluje v okviru družbe GEN energija d.o.o.

Slika 1: Vila Kušljan danes

COE bo javno dostopen in bo ponujal zanimive vsebine, predstavljene v tematskih prostorih in konferenčni dvorani, ter bo opremljen z modernimi tehnologijami za vizualizacijo navidezne resničnosti. V COE bo družba HESS, d.o.o. prikazovala pomen vode, brez katere ni življenja, možnosti uporabe voda in seveda tudi nevarnosti, povezane z vodami.  Predstavljene bodo vsebine večnamenskega državnega strateškega projekta na spodnji Savi, delovanje hidroelektrarn ter verige spodnje savskih hidroelektrarn, obvladovanje in prevajanje visokih voda ipd. Prav tako bodo predstavljene vsebine, ki se nanašajo na prihodnost energetike, t. j. energetske rešitve, ki se oblikujejo danes za potrebe jutri in potrebe prihodnjih rodov. Izpostavljena bo tematika vse pogostejše prisotnosti razpršenih virov električne energije, njihova nestanovitna proizvodnja in novi izzivi, ki jih bodo povzročile nove energetske razmere. Velik poudarek bo namenjen tudi hranjenju električne energije v najrazličnejših oblikah, s poudarkom na hranjenju v obliki vodika ali sintetičnih plinov, kar bo omogočalo novo dimenzijo samooskrbe za daljša časovna obdobja. 

 

Slika 2: Idejne rešitve, Medprostor

Ob tematikah hidroenergetike, kjer ne bo manjkalo natančnih vizualnih doživetij s sprehodi po najbolj skritih kotičkih hidroelektrarne, bo vse več vsebin namenjenih drugim družbeno odgovornim tematikam, med katere sodijo tudi skrb za naravo, pitno vodo in družbo na področju poplavne varnosti, kmetijstvo, rekreacija in prijetno življenjsko okolje, pa nenazadnje tudi turizem. Vsebine bodo vključevale zanimiva potovanja po prehodu za vodne organizme ali t. i. ribji stezi, ki dejansko učinkovito služi svojemu namenu, prikaze življenjskih okolij redkih živalskih vrst, ki so bile na lokalnem območju ohranjene kljub posegom v naravo ob gradnji hidroelektrarne, in nekaterim ostalim vsebinam.

Sam objekt COE bo samooskrben objekt, kar se tiče preskrbe z električno energijo za splošno rabo in ogrevanje. Kot referenčni primer se načrtuje, da bo v stavbo vgrajen postroj za pretvorbo vodika v električno energijo in toploto, s čimer se bo predstavljalo nove tehnologije hranjenja in proizvodnje električne energije, ki merijo v smer vse večje oskrbe in samooskrbe iz virov obnovljive energije.

Slika 3: Lokacijski prikaz COE

Vzpostavljanje Centra obnovljive energije je predstavljeno tudi v reviji slovenskega elektrogospodarstva Naš stik v okviru članka Energetska pismenost je osnova za sprejem pravih odločitev. 

Več na povezavi: http://www.nas-stik.si/arhivrevij/nasstik_04spreedpoprav.pdf (revija Naš stik, številka 4/2020, str. 52, 53)