Gradnja HE BREŽICE

11 Dec, 2014
Gradnja HE BREŽICE

Energetski del izgradnje HE Brežice poteka po predvidenem terminskem planu, posebnih težav na projektu v tem trenutku ni zaznati, vendar smo na morebitne težave in njihovo odpravo vedno pripravljeni.

Intenzivnost del je največja v gradbeni jami bodoče hidroelektrarne, kjer je že postavljena kompletna gradbiščna infrastruktura z zaključenimi predvidenimi izkopi. Na prelivnih poljih je bilo vgrajenih že preko 1.450 m3 betonov, v strojnici pa so zabetonirani prvi bloki kontrolnega hodnika. Na dostopnem mostu do HE je zaključeno temeljenje in stebri mostne konstrukcije.

Veliko dela je bilo vloženega tudi v sanacijo škode, ki jo je povzročila reka Sava ob zadnjih visokih vodah. Sanacija poškodb se je začela izvajati že naslednji dan po nastanku škode z zavarovanjem najbolj kritičnih ureditev. Izvedena je bila zaščita mostnega opornika na lokalni cesti, zavarovanje 20 kV kablovoda Brežice - Krška vas in dodatna zaščita zahodnega nasipa gradbene jame. Visoke vode niso ogrožale varnosti posameznih objektov in ureditev. K sanaciji oziroma zavarovanju smo pristopili takoj, zaradi možnosti ponovnega pojava visokih vod, ki bi lahko povzročile dodatne poškodbe in ogrozile naštete objekte.

Končna sanacija bo predvidoma zaključena do konca leta 2014, seveda ob ugodnih hidroloških razmerah. Stroški odprave posledic se rešujejo v okviru sklenjenih zavarovanj gradbišča in projektno predvidenih količin materialov, ki se pri sanaciji lahko uporabijo.