HE Brežice – potekajo testiranja vgrajene opreme

02 Dec, 2016
HE Brežice – potekajo testiranja vgrajene opreme

V mesecu novembru so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela na jezovni zgradbi. Zaradi povišanih pretokov reke Save je bila omejena izvedba gradbenih del na grbi drugega prelivnega polja.

Dela v komandnem prostoru elektrarne in prostorih osebja za potrebe obratovanja z radialnimi zapornicami so zaključena. V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Izvaja se montaža steklene fasade objekta in komunalna infrastruktura z zunanjimi ureditvami ob večnamenskem objektu.

Jezovna zgradba HE Brežice je skladno z generalnim terminskim planom gradnje pripravljena za vmesni dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj vgrajene opreme. Zaključena je bila montaža opreme na prvem agregatu strojnice, ki je v izvedbi testiranj. Trenutno potekajo suhi zagonski preizkusi, saj  je bil zaradi neustrezne hidrologije (povečan pretok reke Save) in posledično manjšega padca vode, načrtovan dvig vode za potrebe testiranja opreme prestavljen za nedoločen čas. S planiranimi postopki, dvigom vode in testiranji opreme se bo pričelo ob primernih hidroloških pogojih.

Na drugem in tretjem agregatu, skladno s terminskim planom, poteka montaža turbinske in generatorske opreme, prav tako tudi montaža in testiranje vgrajene elektro opreme.

Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, predvidoma spomladi leta 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.