HE Brežice – prvo vrtenje agregata z vodnim natokom

22 Dec, 2016
HE Brežice – prvo vrtenje agregata z vodnim natokom

Na jezovni zgradbi HE Brežice se nadaljujejo testiranja vgrajene opreme in 8. 12. 2016 je bilo uspešno izvedeno prvo vrtenje agregata št. 1 z vodnim natokom. Gradbena dela na grbi drugega prelivnega polja, ki so bila v mesecu novembru prekinjena zaradi previsokega vodostaja reke Save, so bila uspešno zaključena. Na hidromehanski opremi drugega prelivnega polja sledi odstranjevanje dolvodne remontne zapornice in izvedba končnih nastavitev radialne zapornice. 

Po končanju del v komandni sobi elektrarne, obratovalno osebje že upravlja z radialnimi zapornicami.

Izveden je bil interni tehnični pregled objekta, ki je zajemal opremo 110 kV stikališča, mrežni transformator 110/10,5 kV, 10,5 kV stikališče in transformator lastne porabe 10,5/0,4 kV ter razdelilnike lastne porabe.

Zaključujejo se dela na 110 kV kablovodu za vzankanje HE Brežice v prenosno elektro energetsko omrežje. Sinhronizacija agregata 1 z omrežjem in poskusno obratovanje sta predvidena v mesecu januarju 2017.

Poteka montaža turbinske in generatorske opreme na drugem in tretjem agregatu. Pričetek testiranj in poskusnega obratovanja na drugem agregatu je predviden v prvih mesecih leta 2017, poskusno obratovanje tretjega agregata pa je predvideno junija 2017. 

Polnitev akumulacije na nominalno koto se bo lahko izvedla po zaključku del na nasipih akumulacijskega bazena in zaključku del na modifikaciji jezu NEK, predvidoma spomladi leta 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja elektrarne je nespremenjen in predviden konec septembra 2017.