HE Brežice – testiranja vgrajene opreme so v polnem teku

28 Okt, 2016
HE Brežice – testiranja vgrajene opreme so v polnem teku

V mesecu oktobru so se nadaljevala gradbena in obrtniška dela na jezovni zgradbi. Urejal se je komandni prostor elektrarne ter prostori osebja za potrebe obratovanja z radialnimi zapornicami, ki se bo pričelo v mesecu novembru.

Zaključena so bila vsa gradbena dela na prvem prelivnem polju, trenutno poteka prestavitev remontnih zapornic za izvedbo zaključnih del na drugem prelivnem polju.

Izvajal se je nasip na desnem bregu ob prelivnih poljih in zunanje ureditve levega brega ob večnamenskem objektu. Zaključena so dela na kamnitih oblogah brežin.

V strojnici se nadaljujejo pleskarska in keramičarska dela, montaža strojnih in elektro instalacij ter montaža kovinskih konstrukcij. Izvaja se montaža steklene fasade objekta.

Končano je testiranje hidromehanske opreme prelivnih polj, dobavljena je plavajoča zavesa strojnice, ki se bo vgradila po polnitvi akumulacijskega bazena.  

Dne 25. 10. 2016 je bil uspešno izveden interni tehnični pregled pred prvim dvigom vode, ki je zajemal gradbeno konstrukcijo prelivnih polj, hidromehansko opremo prelivnih polj s sistemom vodenja in dokončane sklope opreme, kot so drenaža strojnice, 20 kV stikališče, transformator lastne porabe 20/0,4 kV, razdelilnik nizkonapetostne lastne porabe elektrarne, sistem enosmerne lastne porabe elektrarne in diesel električni agregat. Jezovna zgradba HE Brežice je tako skladno z generalnim terminskim planom gradnje pripravljena za vmesni dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj vgrajene opreme.

Na prvem agregatu strojnice se zaključuje montaža strojne opreme generatorja, sledi montaža elektro opreme generatorja in izvedba testiranj. Na drugem agregatu se izvaja montaža statorskih tretjink, na tretjem agregatu pa je končana montaža turbinske gredi.

Na elektro opremi ter sistemih zaščite in vodenja se izvaja montaža in testira vgrajena oprema. Zaključeni so zagonski preizkusi na sistemih 10,5 kV stikališča, izvajajo se zagonski preizkusi na 110 kV GIS stikališču, na pripravi tehnološke vode in komprimiranega zraka.

Na akumulacijskem bazenu, ki ga izvaja družba Infra d.o.o., se izvajajo nasipi, tesnilne zavese, izkopi ter kamnite zložbe.

Načrtovan dvig vode v akumulacijskem bazenu za potrebe testiranj opreme in nasipov je predviden konec novembra 2016, nadaljnja polnitev akumulacije se predvideva v začetku leta 2017.

Tehnični pregled ter začetek poskusnega obratovanja je predviden konec septembra 2017.