Izgradnja velike sončne elektrarne ob pretočni akumulaciji HE Brežice

27 Nov, 2020
Izgradnja velike sončne elektrarne ob pretočni akumulaciji HE Brežice

Obnovljivi viri energije so prihodnost. Brez njih ne bo več šlo. Vse, kar si izposodimo iz narave, ji moramo vzeti nežno in vrniti čim bolj hvaležno.

Slovenija si je s sprejetjem dolgoročne podnebne strategije zadala jasen cilj: do leta 2050 doseči ogljično nevtralnost. Prav tako evropske direktive in slovenska zakonodaja vse bolj zaostrujejo pogoje glede deleža obnovljivih virov v končni bruto rabi. Zastavljenih ciljev si je tako brez gradnje novih proizvodnih enot, ki uporabljajo tudi sončno energijo, skoraj nemogoče predstavljati.

V družbi HESS nenehno iščemo alternative – kako z najmanjšimi posegi v naravo pridobiti največ. Naš poglavitni obnovljivi vir ostaja voda, istočasno pa raziskujemo tudi druge rešitve. Svoje znanje in izkušnje usmerjamo v nove razvojne projekte, ki bodo omogočali proizvodnjo dodatne električne energije iz obnovljivih virov. V marcu 2020 je bila tako uspešno zaključena izgradnja sončne (fotovoltaične) elektrarne na strehi poslovne stavbe družbe HESS, sledi pa ji še izgradnja največje sončne (fotovoltaične) elektrarne v Sloveniji, ki bo postavljena ob pretočni akumulaciji HE Brežice.

Najprej umestitev v prostor

Prve ideje in osnovne študije o umeščanju sončnih elektrarn na brežine in deponije so se začele že davnega leta 2004, leta 2019 pa smo konkretno pristopili k idejnim rešitvam in zamisli o hibridni vključitvi sončnih elektrarn v sistem Hidroelektrarne Brežice. Za umestitev sončne elektrarne v prostor je bilo najprej potrebno pripraviti nov prostorski izvedbeni akt, ki bo omogočil umestitev novega energetskega projekta v prostor. V skladu z zakonodajo na tem področju, se sončna elektrarna z nazivno močjo do 10 MW uvršča med ureditve lokalnega pomena, za načrtovanje katerih je pristojna lokalna skupnost, torej občina Brežice. Na pobudo investitorja, družbe HESS, je občina v začetku letošnjega leta  pričela s postopki priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Po njegovem dokončnem sprejetju bo omenjeni načrt zagotovil ustrezno podlago za umestitev nove načrtovane energetske ureditve v prostor.

Slika 1: Občina Brežice in geografska lokacija odlagališča sedimentov, kjer bo stala največja sončna elektrarna v Sloveniji (vir podlage: PISO)

Kot četrti agregat HE Brežice

Sončna elektrarna družbe HESS bo umeščena na desni breg reke Save, med gozdičkom in nasipom, 3 km gorvodno od HE. Gre za območje odlagališča sedimentov, v velikosti približno 9 ha, sončna elektrarna pa se bo razprostirala na 6 ha. Del odlagališča je namreč potrebno ohraniti za njegovo primarno funkcijo – za odlaganje sedimentov iz reke Save. Ker bo sončna elektrarna montažna in se bo lahko po potrebi prestavljala, bomo to njeno lastnost v primeru zapolnitve dela odlagališča izkoristili za sproščanje novih površin za odlaganje sedimentov.

Sončna elektrarna z nazivno močjo 6 MW bo preko kablovoda priključena v obstoječo hidroelektrarno in obravnavana kot četrti agregat HE Brežice. Ta skrbno premišljen hibridni sistem je posebnost, ki ga v Sloveniji doslej še ni bilo. Prav tako gre tudi za prvo sončno elektrarno v Sloveniji, ki bo proizvedeno električno energijo oddajala v 110 kV prenosno omrežje. Do sedaj grajene elektrarne so namreč praviloma priključene na distribucijo, torej na 20 kV omrežje. Tovrstna priključitev se tako ne bo le izognila obremenitvi distribucijskega omrežja, temveč bo lokalno še dodatno povečevala stabilnost 110 kV omrežja.

Hibridni sistem sonca in vode

V omenjenem hibridnem sistemu bodo pretočne akumulacije uporabljene tudi kot hranilniki energije. V dnevnem režimu se bodo polnile, proizvodnja električne energije pa bo potekala tako iz sončnih elektrarn kot hidroelektrarn. Ponoči, ko proizvodnja iz sončnih elektrarn ni mogoča, bo uporabljena možnost praznjenja akumulacij in s tem povečano pridobivanje električne energije iz vode. Takšno dopolnjevanje obnovljivih virov električne energije bo zanesljivo in pripravljeno na kakršnekoli spremembe v omrežju. 

Slika 2: Idejna rešitev postavitve sončne elektrarne (vir podlage: PISO)

Sončna elektrarna je okolju prijazna, neslišna, ne povzroča izpustov, toplogrednih plinov, sevanja oziroma drugega onesnaževanja. Skupaj s Hidroelektrarno Brežice bo proizvajala električno energijo, sestavljeno iz čiste energije sonca in vode.

Družba HESS v okviru projekta izgradnje sončne elektrarne cilja tudi na pridobitev finančnih spodbud (nepovratnih sredstev) za sofinanciranje nakupa in vgradnje naprav za proizvodnjo električne energije iz sončne energije. Javni razpis financira Evropska unija, in sicer iz Kohezijskega sklada s specifičnim ciljem "Povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije". Vrednost celotnega projekta je ocenjena na približno 4,3 mio €, v sklopu omenjenega razpisa pa je mogoče pridobiti do 20 % upravičenih stroškov investicije.

Trenutno vsi postopki potekajo skladno s časovnimi roki in predvideno je, da bo v prvi polovici leta 2022 sončna elektrarna pričela z rednim obratovanjem.