Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

31 Mar, 2016
Izvajanje del na gradbišču HE Brežice

Gradnja HE Brežice poteka skladno s predvidenim terminskim planom, tako je na jezovni zgradbi končana glavnina vseh gradbenih del.

Končana je izgradnja aneksa k strojnici, pomožnih prostorov strojnice in montažne dvorane. Izvajajo se dela na iztočni rampi strojnice in delilnem zidu ter izgradnji strehe montažne dvorane. V teku je zaključevanje del betonskih površin ter pleskarskih in keramičarskih del, zaključena je izvedba dolvodnega desnobrežnega krilnega zidu.

Na prelivnih poljih se intenzivno izvaja sestava in varjenje radialnih zapornic 4. in 5. prelivnega polja. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami. Na strojnici se izvajajo elektro in strojna montažna dela. V mesecu marcu je bil uspešno izveden interni tehnični pregled gradbene konstrukcije strojnice in bremenski preskus mostnega dvigala, katero služi za nadaljevanje montažnih del na turbinski opremi. Vgrajuje in centrira se gonilnikov obroč prvega agregata. 

Na hidromehanski opremi strojnice se izvajajo zaključna dela na montaži portalnih dvigal, sledijo bremenski preskusi in zapiranje pretočnih traktov z zapornicami.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Glede na usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena se predvideva, da bo poleti leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala. Zaključek gradbenih in montažnih del, vezanih na dvig vode v akumulaciji, je predviden v novembru 2016.

V prvi polovici leta 2017 so predvideni zagonski in funkcionalni preizkusi ter testiranja, jeseni 2017 sledi tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.