Izvajanje ukrepov zaradi pojava sestojev pene na akumulacijskem bazenu HE Brežice

28 Apr, 2020
Izvajanje ukrepov zaradi pojava sestojev pene na akumulacijskem bazenu HE Brežice

V noči iz petka, 17.4.2020, do popoldanskih ur naslednjega dne, 18.4.2020, so gasilci Poklicne gasilske enote Krško izvajali interventne ukrepe zaradi penjenja vode v akumulacijskem bazenu HE Brežice, in sicer na območju visokovodnega razbremenilnika. Nadzirali in omejevali so širjenje pene na vodni površini. Po izvedenih analizah s strani Mobilne enote ekološkega laboratorija, ki so pokazale, da snov ni kemijsko nevarna in da ne predstavlja nevarnosti za okolje, so prečrpali okrog 100 litrov peneče snovi ter odstranili uporabljena vpojna črevesa.

V luči skrbnega in odgovornega ravnanja in upravljanja z okoljem, predvsem vodami, v družbi HESS, d.o.o. stalno in sistematično spremljamo in ukrepamo tudi na tem področju. Vendar pa je potrebno sodelovanje vseh deležnikov in samo delovanje družbe HESS, d.o.o. ni dovolj. Tudi zato med ostalim obveščamo in ozaveščamo ter vzpodbujamo k skrbnemu in odgovornemu ravnanju in upravljanju z vodami na vseh ravneh in s strani vseh deležnikov v prostoru. Pojave penjenja vode v akumulacijskih bazenih HE na spodnji Savi in pritokih Save spremljamo že leta. V letu 2019 smo na to temo pripravili objavo na naši spletni strani, ki govori o primerih naravnih pojavov penjenja vode, dejavnikih nastanka te snovi ter o rezultatih do sedaj opravljenih raziskav. Objava je dostopna na povezavi: http://www.he-ss.si/novice.html/objava/zakaj-se-na-vodi-obcasno-pojavi-pena-.html.

V nadaljevanju povzemamo dejavnike, ki povzročajo pojav penjenja vode. Fizični dejavniki zajemajo mešanja vode, kot so mešanja ob padcu vode z višjega mesta ali mešanja, ki jih povzroča veter. Biološki dejavniki zajemajo naravno nastajanje plinov, kot sta kisik, ki ga sproščajo alge in vodne rastline v naravnem procesu fotosinteze, ter ogljikov dioksid, ki ga sproščajo mikroorganizmi v procesu naravne razgradnje organske snovi. Fizikalni dejavniki vključujejo sproščanje prej omenjenega kisika in ogljikovega dioksida zaradi spremembe temperature vode, ki nastane ob mešanju hladnejše in toplejše vode, saj toplejša voda v sebi zadržuje manjšo količino tovrstnih plinov. Kemični dejavniki pa zajemajo onesnaženje reke Save s površinsko aktivnimi snovmi, hranilnimi snovmi in organskimi snovmi, ki jih najdemo v industrijski in komunalni odpadni vodi, ter v vodi, ki se v Savo steka iz kmetijskih, urbanih in drugih poseljenih površin ob reki. Vsem naštetim dejavnikom je skupno, da znižujejo površinsko napetost vode in s sproščanjem naravnih plinov iz vode ustvarjajo penjenje.

Pozitivno je, da analize, ki jih je v času intervencije Poklicne gasilske enote Krško opravila neodvisna Mobilna enota ekološkega laboratorija, potrjujejo ugotovitve naših lastnih raziskav, in sicer da ta snov ni kemijsko nevarna in da ne predstavlja nevarnosti za okolje. Obenem pa se zavedamo, da gre za vizualno moteč pojav za številne obiskovalce akumulacijskega bazena HE Brežice, ki v tem času v velikem številu izkoriščajo brežine za rekreacijo. Glede na trenutne meteorološke in hidrološke razmere lahko v naslednjih dneh zaradi rasti alg, razgradnje organskih snovi, vetra in toplejše vode pričakujemo ponovni nastanek te peneče snovi na vodni površini.

V ta namen redno izvajamo oglede stanja na vseh akumulacijah HE na spodnji Savi, v primeru penjenja vode pa bomo v sodelovanju s pristojnimi institucijami izvedli ustrezne ukrepe.