Javno naznanilo

18 Jan, 2013

Na podlagi tretjega odstavka 33. člena v zvezi s petim odstavkom 62. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/ 10 – popr.) in 43. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08 in 108/ 09, 48/12 in 57/12) Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za prostor in Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo s tem

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o predstavitvi spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila za območje HE Mokrice 

I.
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor naznanja predstavitev: – spremenjenih rešitev iz osnutka državnega prostorskega načrta za območje HE Mokrice (september 2012), ki sta jih v januarju 2013 izdelala Savaprojekt Krško d.d. in ACER Novo mesto d.o.o.
– dopolnitev okoljskega poročila za državni prostorski načrt za območje HE Mokrice z Dodatkom za zavarovana območja september 2012), ki jih je januarja 2013 izdelal Geateh d.o.o. strokovnih podlag, na katerih temeljijo spremenjene rešitve iz osnutka državnega prostorskega načrta,
– povzetek za javnost.

II.
Gradivo iz prejšnje točke bo od 29. januarja 2013 do 5. februarja 2013 na vpogled: – na Ministrstvu za infrastrukturo in prostor, Direktoratu za prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana in
– v prostorih Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice.

Povzetek za javnost bo na voljo tudi v prostorih krajevnih skupnostih:
– KS Dobova: Cesta Bratov Gerjovičev 48, 8257 Dobova,
– KS Jesenice na Dolenjskem: Jesenice 11a, 8261 Jesenice na Dolenjskem,
– KS Čatež ob Savi: Čateška ulica 3, 8251 Čatež ob Savi,
– KS Krška vas: Krška vas 2, 8262 Krška vas,
– KS Velike Malence: Velike Malence, 8262 Krška vas

Gradivo iz prve točke bo od 29. januarja 2013 do 5. februarja 2013 na vpogled tudi v digitalni obliki na spletnih straneh Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

III.
Predstavitev spremenjenih rešitev bo 1. februarja, z začetkom ob 16.00 v večnamenski dvorani Mladinskega centra Brežice, Gubčeva 10a, 8250 Brežice.

IV.
Javnost ima pravico dajati pripombe na spremenjene rešitve. Pripombe se lahko podajo do 1. februarja 2013:
– na predstavitvi,
– na naslov Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Langusova ulica 4, Ljubljana,
– na elektronski naslov gp.mzip@gov.si,
pri čemer se v rubriki »zadeva« navedejo ključne besede »spremembe HE Mokrice«. Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne predstavitve in na spletni strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor.

Ministrstvo za infrastrukturo in prostor bo preučilo pripombe in predloge javnosti in do njih zavzelo stališče ter jih objavilo na svoji spletni strani in posredovalo Občini Brežice.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v stališčih,. Osebe, ki ne želijo, da se v stališčih objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

Št. 35009-2/2008-4/137-010011347 Ljubljana, dne 17. januarja 2013.

mag. Tanja BOGATAJ
NAMESTNICA GENERALNEGA DIREKTORJA DIREKTORATA ZA PROSTOR

Julijan FORTUNAT
V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA DIREKTORATA ZA ENERGIJO