Leto 2014 – Sinergija ugodne hidrologije, obratovanja in vzdrževanja

09 Jan, 2015
Leto 2014 – Sinergija ugodne hidrologije, obratovanja in vzdrževanja

Družba HESS, d.o.o. je v letu 2014 proizvedla 534,7 GWh električne energije in s tem presegla načrtovano proizvodnjo za 131.7 GWh, oziroma 33%, ki pa ni rezultat samo  ugodnih hidroloških razmer, temveč tudi skrbnega, načrtovanega in učinkovitega vzdrževanja hidroelektrarn. 

V družbi HESS smo uspeli realizirati vse planirane vzdrževalne aktivnosti, ki so bile usmerjene predvsem v zagotavljanje zahtevane visoke razpoložljivosti naprav in opreme, kar je pogoj za izkoriščanje ugodne hidrologije. Posebna pozornost je bila namenjena agregatom na HE Krško, kjer so bili izvedeni podrobnejši pregledi opreme pred iztekom garancijske dobe, ki se je zaključila konec lanskega leta.

Preteklo leto je bilo zaradi visokih povprečnih pretokov zelo aktivno na področju obratovanja, saj so naprave obratovale s svojo polno močjo (vsi agregati) 60 dni. Omenjene razmere so zahtevale visoko razpoložljivost maloštevilnega osebja, ki je poleg vzdrževalnih del opravljalo tudi vsa dela vezana na nemoteno obratovanje, čiščenje plavja in zagotavljalo protipoplavno varnost v času visokih voda.

Soočeni smo bili z maksimalnim pretokom okoli 2500 m3/s, ki na hidroelektrarnah ni povzročal bistvenih nevšečnosti, tveganja so bila obvladovana skladno s pričakovanji, kar je odraz uspešnega in strokovnega dela. V letu 2014 smo pridobili dodatne dragocene izkušnje tako na področju vzdrževanja kot obratovanja, ki jih bomo lahko uporabili tudi ob in po izgradnji HE Brežice oziroma verige HE kot celote.