Model financiranja večnamenskega projekta HE na spodnji Savi

02 Okt, 2014
Model financiranja večnamenskega projekta HE na spodnji Savi

Financiranje projekta izgradnje HE na spodnji Savi je pogojeno z določili posebnega zakona (ZPKEPS-1) in Koncesijske pogodbe za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save ter učinka zgrajenih HE na proračun RS v obdobju podeljene koncesije. Zaradi različnih tolmačenj in z namenom jasne predstavitve modela financiranja podajamo celovito sliko razdelitve izgradnje med družbo HESS, d.o.o., kot investitorjem energetskega dela in RS, kot sofinancerjem infrastrukturnega dela.
Projekt izgradnje verige HE na spodnji Savi in spremljajoče infrastrukture je večnamenski projekt, ki se na podlagi posebnega zakona in koncesijske pogodbe deli na : 

energetski del, ki obsega izgradnjo HE in spremljajoče objekte ter ga financira družba
  HESS in
infrastrukturni del, ki ga sestavlja vodna, državna in lokalna infrastruktura ter ga
  financira Republika Slovenija, oziroma pooblaščenec Ministrstvo za okolje in prostor.

S koncesijsko pogodbo iz leta 2002 sta se oba partnerja, družba HESS in Republika Slovenija, zavezala, da bosta istočasno gradila vsak svoj del, saj je projekt nedeljivo povezan med seboj in HE ne morejo obratovati, če ni istočasno zgrajena protipoplavna zaščita, urejene ceste, kanalizacija ipd., saj se posegi na infrastrukturnem delu dogajajo v istem prostoru kot tudi gradnja energetskih objektov. Seveda je po drugi strani tudi izvedba infrastrukturnih ureditev neizvedljiva, če ni usklajena z umestitvijo HE v prostor.

Vlada RS je 4. 7. 2002 sprejela sklep št.: 329-00/2002-1, s katerim je naložila ministrstvu, pristojnemu za vode, da se v vodnem skladu sredstva zbrana iz naslova koncesij za izkoriščanje energetskega potenciala vseh slovenskih rek namensko in prioritetno namenijo za financiranje nakupa zemljišč ter infrastrukturnih ureditev na spodnji Savi. Hkrati pa je prišlo do visokega dviga koncesnin in vodnih povračil za energetske družbe, ki zdaj tako vplačujejo večino sredstev v vodni sklad (podatki AJPES). Na tak način energetske družbe posredno gradijo infrastrukturo, saj se sredstva vodnega sklada  uporabljajo izključno za gradnjo infrastrukture in ne za gradnjo hidroelektrarn. Trenutno se samo del vplačanih sredstev energetskih družb »vrača« v infrastrukturo na spodnji Savi, ostalo pa se uporablja v druge namene.

Vpliv HE na integralni proračun RS

V HESS smo naročili študijo oziroma analizo učinkov verige petih HE z vidika  vpliva na integralni proračun RS, kjer so upoštevani finančni vidiki, koncesijske dajatve vodnih povračil, davščin,  poplavne škode itd. V koncesijski dobi 50-ih let je ocenjen prihodek v državni proračun s strani HE preko 1,9 milijarde evrov. Ob tem velja omeniti, da bomo samo z novo proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov  državi omogočali doseči  skupni cilj 25% OVE v končni rabi energije do leta 2020.

Finančni učinki verige HE na proračun RS v 50 letih delovanja :

Dajatev Mio EUR
Koncesnina 292
Vodno povračilo 116
Davek od dobička 337
DDV 422
Vzdrževanje vodne infrastrukture 109
Dajatve od plač zaposlenih in zunanjih izvajalcev 225
Poplavna škoda * 292
Namakanje / sprememba kultur 161
Skupaj : 1.954

* Poplavna škoda je le deloma poravnana iz državnega proračuna

 

Predvidena vrednost celotnega projekta z energetskim in infrastrukturnim delom je  789 mio EUR brez DDV (vir:  Predinvesticijska zasnova).

Po preteku koncesijske dobe  (50 let), vse HE preidejo v last Republike Slovenije. Tudi danes je Republika Slovenija posredno 100% lastnik družbe HESS, d.o.o.

BREZ IZGRADNJE HE TEH PRIHODKOV V PRORAČUN RS NE BI BILO !