Na gradbišču HE Brežice je živahno

26 Apr, 2016
Na gradbišču HE Brežice je živahno

Trenutno se izvajajo gradbena dela na iztočni rampi strojnice, delilnem zidu in vtočnem platoju. Zaključena je izgradnja strehe montažne dvorane s hidro in toplotno izolacijo. V delu so končne obdelave betonskih površin, pleskarska in keramičarska dela, montaža oken, vrat ter montaža strojnih in elektro instalacij.

Na prelivnih poljih poteka sestava in varjenje zadnjih dveh radialnih zapornic. Vzporedno poteka montaža gradbene mostne konstrukcije.

Na strojnici se izvaja montaža elektro opreme in omar, montaža turbinske opreme, zabetoniran je bil gonilnikov obroč prvega agregata, postavljen je mrežni transformator. V mesecu aprilu je bil uspešno izveden interni tehnični pregled pretočnih traktov strojnice, portalnih dvigal, vtočnih in iztočnih zapornic ter strešne konstrukcije strojnice. 

Intenzivno se nadaljujejo dela na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o. Medsebojno usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena predvideva, da bo v poletnih mesecih leta 2016 izvedena preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja. Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, se ne spreminja in je predviden v novembru 2016.

Glede na trenutno stanje izgradnje, se terminsko predvidene aktivnosti v letu 2017 ne spreminjajo. V prvi polovici leta 2017 bodo izvedeni zagonski in funkcionalni preizkusi ter testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.