Nadaljevanje del na gradbišču HE Brežice

23 Feb, 2016
Nadaljevanje del na gradbišču HE Brežice

Gradnja HE Brežice se izvaja brez zastojev in sledi predvidenemu terminskemu planu ter pogodbenim rokom. Na gradbenih delih je realiziranih  81 % vseh del, vgrajenih 79.000 m3 betona in 5.450 ton armaturnega železa.

Trenutno se končuje izgradnja aneksa in pomožnih prostorov strojnice, izgradnja sten montažne dvorane strojnice je zaključena. Izvajajo se dela na iztočni rampi strojnice, dolvodnem desnobrežinskem krilnem zidu, kamniti zložbi brežin ob strojnici in gorvodnem levobrežinskem platoju ob strojnici. Vzporedno poteka izgradnja strehe montažne dvorane. Končana je montaža tirnic in konstrukcije mostnih dvigal, kar omogoča nadaljevanje del na montaži turbinske opreme. Izvedena je montaža drenažnih črpalk strojnice.

Na prelivnih poljih se končuje varjenje radialne zapornice 3. prelivnega polja, medtem ko se na četrtem in petem prelivnem polju pričenja montaža opreme. Po montaži zapornic sledi še montaža mostne konstrukcije z vsemi potrebnimi instalacijami.

Na strojnici se izvajajo dela na montaži kabelskih tras elektro opreme ter elektro in strojnih gradbenih instalacij.

Na akumulacijskem bazenu, kjer je investitor koncedent, operativni izvajalec pa družba Infra d.o.o., se intenzivno izvajajo zemeljska dela in izgradnja visokovodnega razbremenilnika. Medsebojno usklajen terminski plan jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena kaže, da bo v poletnih mesecih leta 2016 možno izvesti preusmeritev reke Save iz obtočnega kanala na prelivna polja in zasip obtočnega kanala. Zaključek gradbenih in montažnih del, potrebnih za dvig vode v akumulaciji, se ne spreminja in je predviden v novembru 2016. V prvi polovici leta 2017 se bodo izvajali zagonski in funkcionalni preizkusi ter ostala testiranja, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.