Nadaljevanje del na izgradnji HE Brežice

29 Jun, 2016
Nadaljevanje del na izgradnji HE Brežice

Na jezovni zgradbi HE Brežice so zaključena večja betonska dela. Zabetonirani so vgrajeni deli hidromehanske opreme, dokončana so dela z abrazivnimi betoni in mostna konstrukcija prelivnih polj.

Na zunanjih platojih elektrarne je narejena kabelska in meteorna kanalizacija z jaški in komunalnimi priključki, gorvodni plato je pripravljen za asfaltiranje.

V strojnici potekajo pleskarska in keramičarska dela, vgradnja vrat, montaža strojnih in elektro instalacij ter kovinskih konstrukcij, izdeluje se fasada objekta.

Vse radialne zapornice so dokončane ter zavešene v zgornjem položaju. Montirati so se pričele hidravlične napeljave in elektro instalacije do radialnih zapornic. Na vtočnem delu strojnice se zaključuje montaža hidromehanske opreme – ribjih trebuhov in vtočnih rešetk. Pretočni trakti strojnice so zaprti z zapornicami in tako pripravljeni za poplavitev gradbene jame, prav tako tudi drenažni sistem elektrarne.

Pričela se je izvajati rušitev dolvodne pregrade gradbene jame, material se uporablja za zasip na desnem bregu ob prelivnih poljih. Na dolvodnem delu gradbene jame se je prenehalo s črpanjem, tako da podtalnica že zaliva iztočni del elektrarne.

Vgradnja turbinske opreme poteka na dveh agregatih, prvi agregat je pripravljen za vgradnjo vbetoniranih delov nosilne zvezde generatorskega vodilnega ležaja, na gradbišče je bil pripeljan prvi stator generatorja. Na drugem agregatu se izvaja betoniranje gonilnikovega obroča.

V izvajanju je montaža elektro opreme in omar, zmontiran je diesel električni agregat, GIS stikališče, lastna poraba izmenične nizke napetosti in enosmerne nizke napetosti, 20 kV stikališče, transformatorja lastne porabe in mrežni transformator. Vzbujalni sistemi generatorjev so pripravljeni za priključitev na ostale sisteme elektrarne.

Uspešno so bili izvedeni prvi zagonski preizkusi opreme drenaže pretočnih traktov, 20 kV stikališča, transformatorja lastne porabe 20/0,4 kV in diesel električnega agregata.     

Intenzivno potekajo dela tudi na akumulacijskem bazenu, ki jih izvaja družba Infra d.o.o., na izvedbi tesnilnih zaves, izkopih in nasipih ter kamnitih zložb.

Termin planirane preusmeritve reke Save čez prelivna polja je predviden v poletnih mesecih letošnjega leta, dvig vode v akumulacijskem bazenu novembra 2016, jeseni 2017 pa tehnični pregled in začetek poskusnega obratovanja.