Občasno pojavljanje pene na akumulaciji HE Brežice

30 Apr, 2020
Občasno pojavljanje pene na akumulaciji HE Brežice

Na odseku pretočne akumulacije HE Brežice, med Nuklearno elektrarno Krško in visokovodnim razbremenilnikom, se občasno pojavljajo sestoji pene, o čemer smo na naši spletni strani že pisali. Pojav ni nevaren za ljudi in okolje, kar izhaja tako iz nedavne analize s strani Mobilne enote ekološkega laboratorija kot tudi iz predhodnih kemijskih analiz, kjer je bilo ugotovljeno, da snov nima nobene izmed naslednjih nevarnih lastnosti: eksplozivnost, oksidativnost, vnetljivost, dražilnost kože in poškodba oči, specifična strupenost za ciljne organe ali strupenost pri vdihavanju, akutna strupenost, rakotvornost, jedkost, infektivnost, strupenost za razmnoževanje, mutagenost, možnost sproščanja akutno strupenega plina, povzročanje preobčutljivosti, ekotoksičnost in možnost pojava nevarne lastnosti, ki se v izvorni snovi neposredno ne kaže.

Občasne pojave pene na tem odseku spremljamo že od vzpostavitve pretočne akumulacije leta 2017. Sestoji pene najpogosteje nastajajo v nočnih in zgodnjih jutranjih urah, v dopoldanskem času pa se s tokom in pod vplivom vetra pomikajo v dolvodni smeri. Včasih dosežejo tudi območje visokovodnega razbremenilnika. Sestoji takoj po nastanku tudi pričnejo z razpadom, ki pa je različno hiter in odvisen od pretoka, vetra, dežja in sonca oziroma ostalih dejavnikov.

Občasen pojav sestojev pene je bil prisoten na reki Savi že pred vzpostavitvijo pretočne akumulacije HE Brežice. V družbi HESS, d.o.o. smo, v skladu s politikami odgovornega ravnanja z okoljem in naravo, že pri razvoju projekta kot tudi v nadaljevanju pri obratovanju in vzdrževanju iskali oziroma še iščemo okoljsko sprejemljive in izvedljive rešitve, kar pa je zaradi kompleksnosti procesa kot izvedljivosti rešitev zahtevna in dolgotrajna naloga, pri čemer pa se povezujemo tudi s Poklicno gasilsko enoto Krško (PGE Krško). Do vzpostavitve trajno delujoče rešitve pa smo že in še bomo, v sodelovanju s PGE Krško, izvajali aktivnosti za omejevanje širjenja in odstranjevanje sestojev pene, da se omeji oziroma prepreči vizualno motnjo v sicer urejenem območju.