Obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn družbe HESS v letu 2017

17 Jan, 2018
Obratovanje in vzdrževanje hidroelektrarn družbe HESS v letu 2017

Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto-Blanca, HE Krško in HE Brežice v letu 2017 skupaj proizvedla 456 GWh električne energije, od tega 115 GWh na novozgrajeni HE Brežice v času testiranja agregatov in v nadaljevanju poskusnega obratovanja. Leto so zaznamovale dokaj slabe hidrološke razmere, kar se je odrazilo tudi na proizvodnji električne energije.

V preteklem letu je družba dosegla pomemben mejnik v projektu izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi – odprtje novega člena v verigi, HE Brežice, katere gradnja se je pričela aprila 2014. Nova HE je z 10. oktobrom pričela z enoletnim poskusnim obratovanjem.

Pred odprtjem HE Brežice sta HE Boštanj in HE Arto – Blanca v normalnih hidroloških razmerah obratovali v režimu brez posadke z daljinskim vodenjem iz centra vodenja skupine GEN energija ter nadzorom obratovanja preko oddaljenega delovnega mesta (ODM) iz HE Krško, kjer je bil prisoten operater HE. Operater HE je bil prisoten tudi na HE Brežice, kjer je bilo septembra vzpostavljeno ODM, od koder se spremlja in nadzira delovanje gorvodnih hidroelektrarn. 

Na področju vzdrževanja so bila v preteklem letu, skladno z letnim planom vzdrževanja, izvedena vsa načrtovana dela, kar je omogočilo varno in kvalitetno proizvodnjo električne energije. Z rednimi revizijami in remonti na agregatih so se že v januarju pričela dela na HE Boštanj, nadaljevala pa na HE Arto – Blanca in HE Krško. Na vseh treh hidroelektrarnah so bile ob rednem obratovanju opravljene še vse predvidene preventivne, prediktivne in ostale tekoče vzdrževalne aktivnosti ter zakonsko določeni pregledi opreme. Poleg rednih revizij in remontov so potekala tudi vzdrževalna dela na skupnih sistemih, hidromehanski opremi, elektroenergetskih napravah, stikališčih in mrežnih 110 kV transformatorjih. Na nekaterih napravah in opremi posamezne hidroelektrarne so bile izvedene tudi modifikacije, s katerimi je povečana zanesljivost obratovanja in lažje vzdrževanje sistemov. Ker je HE Brežice v poskusnem obratovanju, je bilo v zadnjih mesecih leta izvedenih več pregledov in kontrol vgrajene opreme. Pregledi so se izvajali z namenom verifikacije delovanja opreme ter odprav pomanjkljivosti in neskladnosti pred zaključkom poskusnega obratovanja. 

Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na področju objektov vodne infrastrukture; tako je bilo  poskrbljeno za košnjo in odstranjevanje invazivnih rastlin ter urejanje brežin akumulacijskih bazenov, potekalo je redno vzdrževanje prehodov za vodne organizme, vzdrževanje lovilcev olja ipd.

Poleg vzdrževalnih aktivnosti so se tudi v preteklem letu redno izvajali monitoringi tehničnega opazovanja akumulacijskih bazenov in monitoringi površinskih voda; na jezovnih zgradbah posameznih hidroelektrarn pa so poleg tehničnega opazovanja potekali še seizmološki monitoringi in geodetska opazovanja.

Vzdrževalna dela je skladno z vzdrževalnimi navodili, tehničnimi predpisi, zakonodajo, rezultati analiz, preizkusov in kontrol ter poslovnim načrtom družbe za leto 2017 kvalitetno, uspešno in učinkovito izvajalo osebje družbe HESS, ob vključevanju hčerinske družbe Partner d.o.o. in angažiranju zunanjih specializiranih izvajalcev.

V decembru so bile zaključene še zadnje načrtovane vzdrževalne aktivnosti in priprave za izvajanje vzdrževalnih del v letu 2018, katerih pričetek je predviden v začetku januarja.