Okoljevarstveno soglasje – HE Mokrice

25 Mar, 2015
Okoljevarstveno soglasje – HE Mokrice

V Družbi HESS, d.o.o. smo 16. 3. 2015 na Agencijo Republike Slovenije za okolje (ARSO), oddali Vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (OVS) za izgradnjo zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice.
Gre za pomemben mejnik za uspešno dokončanje večnamenskega projekta izgradnje verige HE na spodnji Savi, saj želimo kot koncesionar izpolniti zaupanja in pričakovanja ter pogodbene obveze do koncendenta – Republike Slovenije, ki je na pragu tega tisočletja sprejela strateško odločitev z zavezo o usmerjanju slovenske energetike k lastnim in okoljsko sprejemljivejšim proizvodnim virom električne energije, med katerimi so ključne hidroelektrarne.
Sestavni ter ključni del Vloge za pridobitev OVS je Poročilo o vplivih na okolje (PVO), ki je temeljni strokovni dokument, ki glede na evidentirano stanje okolja pred posegom, določa potrebne ukrepe za ohranjanje in v večini primerov izboljšanje obstoječega stanja okolja. Gre za obširen in zahteven dokument, ki poleg veljavne zakonodaje upošteva še smernice, strokovna mnenja in predloge širšega kroga deležnikov. Ravno tako tudi predstavlja rezultate vseh, že do sedaj izvedenih predhodnih postopkov, ki so potekali v medsebojnem usklajevanju na najrazličnejših institucionalnih ravneh ter civilno družbenih iniciativah, kakor tudi na meddržavnih ravneh z Republiko Hrvaško.
V družbi HESS se zavedamo, da projekt izgradnje hidroelektrarn na spodnji Savi predstavlja mnogo več kot le energetski projekt, da je konsenz vseh vplivnih dejavnikov z namenom vzajemnega sodelovanja ter uspešnega usklajevanja tako okoljskih, družbenih, varnostnih in gospodarskih interesov.
Omenjena vloga predstavlja podlago odločevalcem in soglasodajalcem v procesu pridobivanja OVS, ki je pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja.