Pretočne akumulacije so ogledalo družbe

30 Jun, 2022
Pretočne akumulacije so ogledalo družbe

Ekstremne temperature nakazujejo, da bo tudi letošnje poletje suho in vroče. Klimatologi vztrajno napovedujejo pogostejše in daljše vročinske valove in potrjujejo, da so ti neposredno povezani s podnebnimi spremembami.

Zadrževanje voda je ključnega pomena za bogatenje vodotokov in podzemnih voda v času suš in uspešna rešitev preprečevanja še večje škode, ki bi jo suša povzročila obstoječim rastlinskim in živalskim vrstam ter habitatnim tipom.

Trenutni pretok Save je pod ekološkim minimumom*. Kot kaže, bo takšnih ekstremnih situacij vedno več. Dokazano je, da večje količine vode – akumulacije hladijo vodotok, ohranjajo podtalnico in s tem rešujejo ekosistem, zato bodo v prihodnje vodni zbiralniki nepogrešljivi.

V primeru pretočnih akumulacij hidroelektrarn na spodnji Savi gre za vodna telesa z velikim prispevnim območjem in z veliko viri vnosa snovi, tako naravnimi kot povezanimi s človekovim delovanjem. Zato se v vodna telesa spira veliko organskih snovi. Nenazadnje ima reka Sava izmed vseh rek v Sloveniji največje porečje, ki pokriva skupno 52,8 % državnega ozemlja. S seboj prinese vse, kar »zbere« gorvodno, zato je njeno stanje ogledalo velikega dela slovenske družbe.

Temperatura, pretoki in drugi okoljski parametri skozi letne čase naravno nihajo, s čemer se spreminja tudi vsebnost hranil (fosfatov, nitratov) in drugih snovi v vodotokih, kar vpliva na potek različnih naravnih bioloških procesov, kot je npr. razrast alg. Poleti so najpogostejše zelene alge. Gre za naraven proces, ki je prisoten povsod, celo na samem izviru reke Save (npr. Zelenci), visoke temperature ter nizki pretoki pa njihovo razrast še dodatno pospešijo.

Pojav alg je naraven pojav, ki ga je trenutno moč opaziti tudi v naravnem rezervatu Zelenci, na samem izviru reke Save. (19. 6. 2022)

Za obvladovanje morebitnega prekomernega razraščanja alg na pretočni akumulaciji HE Brežice je na strani družbe HESS v teku več aktivnosti v iskanju dolgoročnih rešitev, kot so analize nitastih alg in makrofitov, preverjanje morebitne prisotnosti invazivnih tujerodnih vrst vodnih rastlin, spremljanje stanja razraščanja in iskanje rešitev za odstranjevanje predvsem invazivnih vodnih rastlin, ki so zašle v vodotoke iz akvarijev.

Plitvina akumulacije, kjer so se med drugim razrasle zelene nitaste alge, je bila na podlagi strokovnih zahtev ZRSVN namenoma ustvarjena kot naravni habitat za popestritev biodiverzitete. Ker gre za naravni habitat, predstavlja tudi rast alg v tem habitatu naravno stanje, ki ga ne moremo in ne smemo umetno spreminjati, saj je del projekta in pomaga pri ohranjanju biodiverzitete. Za samo proizvodnjo kakor tudi za šport in rekreacijo bi bilo seveda bolje, da bi bila tam voda globoka in posledično brez alg, vendar je na naravo potrebno gledati širše in zagotavljati kotičke, kjer lahko neovirano deluje sama.

Proces lahko omejimo s skupnimi močmi in zavedanjem, da vsako dejanje k ohranjanju čistejših voda šteje. Zmanjšanje vsebnosti fosfatov in nitratov, ki jih najdemo predvsem v komunalnih odplakah, gnojilih in ostalih nekontroliranih izpustih v vode, ter zavestno ravnanje z odpadki bosta povečala čistost reke in s tem vplivala na zmanjšanje pojava alg.

Pretočne akumulacije so ogledalo naše družbe. Vse človeške aktivnosti vzdolž vodotoka se odražajo na stanju v pretočnih akumulacijah, kar lahko še posebno opazimo dolvodno. Dlje, kot smo od izvira, bolj obremenjena je reka, zato je tudi pretočna akumulacija HE Brežice najbolj »na udaru«. Zavedanje in skupno delovanje v korist čistejše narave je ključnega pomena. Dejanja in spremembe pa se začnejo pri vsakem posamezniku.

 

 

*Ekološki minimum je za organizem najnižja še dopustna vrednost določenega dejavnika, njegova spodnja mejna vrednost.