Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice

16 Okt, 2018
Pridobljeno uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice

Dne 11. 10. 2018 je Ministrstvo za okolje in prostor družbi HESS, d.o.o. izdalo uporabno dovoljenje za jezovno zgradbo HE Brežice. S tem se je zaključilo njeno enoletno poskusno obratovanje.

Gradnja HE Brežice se je zaključila s tehničnim pregledom 19. 9. 2017 in uradno otvoritvijo 27. 9. 2017. Na podlagi prejete pravnomočne odločbe o poskusnem obratovanju je jezovna zgradba HE Brežice z 10. 10. 2017 pričela z enoletnim poskusnim obratovanjem.

V času poskusnega obratovanja ni bilo ugotovljenih bistvenih odstopanj oziroma pomanjkljivosti, ki bi lahko vplivale na uspešen zaključek poskusnega obratovanja. Predmetno obdobje je spremljala tudi za proizvodnjo električne energije ugodna hidrologija, ki je zagotavljala polno obratovanje elektrarne ter jo preizkusila tudi v razmerah nekoliko višjih pretokov.

Na podlagi predloga komisije za tehnični pregled je investitor po končanem poskusnem obratovanju upravnemu organu predložil dopis o odpravljenih pomanjkljivostih, skupaj s preostalo zahtevano dokumentacijo (poročila o prvih meritvah hrupa in elektromagnetnega sevanja ter emisij snovi v zrak, skladno s predpisi o varstvu okolja), kar je pogoj za izdajo uporabnega dovoljenja. V postopku je bilo ugotovljeno, da je objekt jezovna zgradba HE Brežice izveden skladno z izdanim gradbenih dovoljenjem in odločbo ter da izpolnjuje vse bistvene zahteve, na podlagi česar se izda uporabno dovoljenje.

HE Brežice je predzadnja v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi. Sledi še izgradnja HE Mokrice, katere začetek je načrtovan v naslednjem letu.