Proizvodnja in vzdrževanje HE družbe HESS v letu 2015

19 Jan, 2016
Proizvodnja in vzdrževanje HE družbe HESS v letu 2015

Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško v letu 2015 proizvedla 313 GWh električne energije.

Na področju vzdrževanja so bila izvedena vsa planirana dela skladno z letnim planom vzdrževanja, kar je omogočilo varno in kvalitetno proizvodnjo električne energije. Tako so od januarja naprej potekale revizije na agregatih in mrežnih transformatorjih. Prav tako so se preko leta izvajala vzdrževalna dela na skupnih sistemih, ki so zajemala dela na prelivnih poljih, hidromehanski opremi, dvižnih napravah in drenažah.

Na opremi, ki obratuje v izredno težkih razmerah (vlaga, temperatura, UV sevanje) je bilo potrebno izvesti več sanacijskih del, s katerimi je bilo zagotovljeno nemoteno obratovanje teh naprav. Med vzdrževalnimi deli je bilo izvedenih tudi več modifikacij opreme, ki so povečale zanesljivost delovanja naprav.

Vzdrževalna dela so se izvajala tudi na akumulacijskih bazenih na področju  sanacij nekaterih usadov, poskrbljeno pa je bilo tudi za redno košnjo in čiščenje brežin. Redno se je izvajal obratovalni monitoring površinskih vod (fizikalno‐kemijski parametri, biološki parametri, evtrofikacijski pokazatelji).

V decembru so bile zaključene še zadnje načrtovane vzdrževalne aktivnosti, ki so zajemale čiščenje plavja, preglede lovilcev olj in oljnih jam, izvedeni so bili vsi redni servisi pomožnih sistemov in priprava za izvajanje vzdrževalnih del v letu 2016, katerih pričetek je predviden za mesec januar.