Proizvodnja in vzdrževanje HE v letu 2016

19 Jan, 2017
Proizvodnja in vzdrževanje HE v letu 2016

Družba HESS, d.o.o. je na objektih HE Boštanj, HE Arto Blanca in HE Krško v letu 2016 proizvedla 391,8 GWh električne energije, kar je zaradi slabših hidroloških razmer za proizvodnjo električne energije v zadnji četrtini leta malo pod proizvodnim planom.

Poleg rednega obratovanja elektrarn so se na področju vzdrževanja HE Boštanj, HE Arto – Blanca in HE Krško izvajale predvidene preventivne in prediktivne vzdrževalne aktivnosti ter zakonsko določeni pregledi opreme.

Na vseh treh hidroelektrarnah so bile v okviru letnega plana izvedene revizije in remonti na agregatih. Vzdrževalna dela so potekala tudi na skupnih sistemih, hidromehanski opremi, stikališčih in mrežnih 110 kV transformatorjih. Opravljeni so bili letni servisi na diesel agregatih, akumulatorskih baterijah, prezračevalnih sistemih in pripravi tehnološkega zraka. 

Na nekaterih napravah in opremi posamezne hidroelektrarne so bile izvedene tudi modifikacije, s katerimi je povečana zanesljivost obratovanja in  lažje vzdrževanje sistemov.

Na področju gradbenega vzdrževanja se je izvajala košnja in odstranjevanje invazivnih rastlin ter urejanje brežin akumulacijskih bazenov. Izvedeni so bili monitoringi tehničnega opazovanja in površinskih voda akumulacijskih bazenov, na zgradbah hidroelektrarn seizmološki monitoringi ter geodetske meritve.

Vsa vzdrževalna dela so bila opravljena v skladu s poslovnim načrtom družbe HESS, d.o.o. za leto 2016. Dela so bila izvedena z lastnimi kadri in kadri odvisne družbe Partner d.o.o.

Uspešno je bila izpeljana integracija in testiranje večnamenskega plovila za hidrografske meritve. Spremljanje stanja v akumulacijskih bazenih je pomembna obveznost družbe HESS za morebitne ukrepe odstranjevanja nanosov v akumulacijskih bazenih.

V okviru projekta avtomatskega merjenja gladin Save so bila vzpostavljena merska mesta na Savi od Hrastnika do Krškega, ki omogočajo pridobitev pomembnih informacij za optimalno in bolj varno obratovanje verige HE.

Izpeljan je bil tudi projekt sistema javnega alarmiranja spodnje Save, ki  vključuje sedem siren za javno alarmiranje na vplivnem območju akumulacijskih bazenov hidroelektrarn, ki so vključene v sistem javnega alarmiranja regijskega centra za obveščanje. Poleg alarmnih znakov, ki se uporabljajo na območju Slovenije, je bil za območja v Posavju uveden še posebni alarmni znak za neposredno nevarnost poplavnega vala.