Prve mesece leta 2018 zaznamovala ugodna hidrologija za proizvodnjo električne energije

10 Maj, 2018
Prve mesece leta 2018 zaznamovala ugodna hidrologija za proizvodnjo električne energije

Nosilec trenutno največjega hidroenergetskega projekta v Sloveniji, družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d.o.o., je pred kratkim zabeležila 10-letnico prvega vpisa v sodni register. Ustanovljena je bila leta 2008 z namenom racionalne izgradnje verige HE na spodnji Savi in varne ter zanesljive proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije. S 1. oktobrom 2010 pa je družba pričela tudi operativno poslovati, zabeležila prve zaposlitve in preselitev v lastne poslovne prostore v Brežicah. Trenutno družba zaposluje 46 zaposlenih in obratuje ter vzdržuje štiri hidroelektrarne: HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. Pred nami je še izgradnja zadnje načrtovane HE v verigi spodnje savskih hidroelektrarn – HE Mokrice. Izgradnja slednje je bistvenega pomena, saj bo le tako mogoče izkoristiti polno načrtovano moč spodnje savskih hidroelektrarn in maksimalno fleksibilnost celotne verige.

Cilji družbe HESS, zastavljeni v Razvojnem načrtu, so vezani predvsem na varno in zanesljivo proizvodnjo električne energije, kar je naša primarna dejavnost, in gradnjo novih, okolju prijaznih energetskih objektov. Izgradnja verige hidroelektrarn na spodnji Savi je bila zasnovana kot večnamenski projekt z infrastrukturnimi ureditvami, ki jih v imenu koncedenta (t.j. Republika Slovenija in v njenem imenu Ministrstvo za okolje in prostor) operativno izvaja družba Infra d.o.o. Z  medsebojnim sodelovanjem lahko lokalnemu okolju z infrastrukturnimi ureditvami zagotavljamo protipoplavno zaščito, urejenost vodotokov, omogočamo namakanje kmetijskih površin, varstvo podzemnih voda, dvig podtalnice in posledično ohranjanje zalog pitne vode. Večnamenski projekt izgradnje hidroelektrarn predstavlja tudi možnost za oživitev gospodarstva, odpiranje novih delovnih mest, urejanje lokalne infrastrukture, novih cestnih povezav, ponuja številne možnosti za razvoj turistične in športne dejavnosti ter izboljšanje kvalitete življenja.

V družbi HESS tudi v letošnjem letu poslovanje usmerjamo k zagotavljanju kvalitetnega, varnega, zanesljivega obratovanja in vzdrževanja že zgrajenih hidroelektrarn ter optimalnemu vodenju investicij.  Prvo trimesečje je zaznamovala ugodna hidrologija, kar se je odrazilo tudi na višji proizvodnji električne energije, ki je kar za 25 % presegla načrtovano.  Na objektih HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice je bilo v  obdobju januar - marec 2018 skupaj proizvedeno 200 GWh električne energije, od tega 62,8 GWh na HE Brežice. Poleg proizvedene električne energije iz hidroelektrarn je družba v prvem kvartalu proizvedla še 17.736 kWh električne energije iz sončne elektrarne MFE Evrovartrade v Kisovcu.

Poleg rednega obratovanja elektrarn so se na področju vzdrževanja HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice izvajale predvidene preventivne in prediktivne vzdrževalne aktivnosti ter zakonsko določeni pregledi opreme.