Prve zaposlitve v družbi hess, d.o.o.

01 Okt, 2010

Družba je od ustanovitve leta 2008 vse do 1.10.2010 delovala brez lastno zaposlenih kadrov. Vsa dela in storitve po posameznih strokovnih področjih so se opravljale preko pogodb, večinoma sklenjenih z družbami lastnicami oziroma družbami znotraj skupine HSE. 

V septembru letošnjega leta pa sta bila na skupščini lastnikov družbe potrjena Poslovni načrt za leto 2010 ter tudi Razvojni načrt družbe do leta 2015, ki sta predvidela in podjetju omogočila zaposlitev lastnega kadra. Zaposlitve v družbi so se sicer načrtovale že v začetku poslovnega leta, saj se je obseg posameznih del tako povečal, da je način izvajanja del iz različnih lokacij, oteževal pravočasno sprejemanje odločitev in bi kot tak lahko tudi negativno vplival na delovni proces. Sprejem poslovnega in razvojnega načrta je tako omogočil prezaposlitve 25 zaposlenih iz družb TEB in HSE Invest. Šlo je predvsem za prezaposlitve strokovnih kadrov iz družb lastnic oziroma družb skupine HSE, ki so že do sedaj opravljali različne poslovne funkcije v okviru že omenjenih sklenjenih pogodb o izvajanju storitev. Vse finančno-računovodske posle so do sedaj vodile in opravljale strokovne službe HSE, pravne in komercialne storitve, vodenje kakovosti ter obratovanje in vzdrževanje že zgrajenih in delujočih HE so se izvajale in vodile s strani posameznih služb in zaposlenih iz družbe TEB, službo kontrolinga pa je po pogodbi izvajal HSE Invest. Večina navedenih funkcij se sedaj vodi in opravlja samostojno znotraj podjetja.