Razpis za košnjo zemljišč

26 Apr, 2012

Družba HESS, d.o.o. oddaja v košnjo in urejanje naslednja zemljišča:
- 2548 (1312 m2), 2547 (1372 m2), 2544/1 (859 m2), 2544/2 (888 m2), 2543 (2090 m2), 2540 (2471 m2), 2539 (3599 m2) in 2536/1 (3728 m2), vse k.o. Studenec;
- 973/3 (4587 m2) in 974/3 (4145 m2) obe k.o. Brezovo. 

Vsi zainteresirani za opravljanje navedenih del, se lahko prijavijo na ta razpis najkasneje do 6.5.2012 in sicer s posredovanjem svojih podatkov (ime, priimek, naslov in kontaktna telefonska številka) na: 

- e-naslov: info@he-ss.si ali
- na naslov družbe HESS, Cesta bratova Cerjakov 33a, Brežice.

Po prostorskih sestavinah planskih aktov občine, so navedene parcele opredeljene v območju površinskih voda (osnovna namenska raba) ter znotraj območja urejanja, ki ga določa Uredba o DLN za HE Arto - Blanca (podrobnejša namenska raba).

Družba HESS, d.o.o. bo po končanem izboru z izbranim kandidatom sklenila zakupno pogodbo. 

PRIJAVE NA RAZPIS SO ZAKLJUČENE!