Šest resnic, ki jih aktivisti proti HE zamolčijo

25 Aug, 2022
Šest resnic, ki jih aktivisti proti HE zamolčijo

V teh dneh opažamo pravo medijsko kampanjo posameznih aktivistov proti HE Mokrice. Čutimo se dolžni odzvati na takšno izkrivljanje dejstev in posrednih pritiskov na sodišče, ki ravno v tem času odloča o pravnomočnosti Odločbe Vlade o izgradnji HE Mokrice. 

Družba HESS je bila s strani Republike Slovenije ustanovljena kot podjetje, s poslanstvom proizvodnje okolju prijazne električne energije in promocije ter izvedbe projektov obnovljivih virov energije (OVE). Zato se čutimo dolžni odzvati na nedavni poziv s strani aktivistov proti HE Mokrice, da Vlada RS razveljavi svojo odločitev, ki omogoča izvedbo projekta HE Mokrice. V nadaljevanju navajamo šest dejstev in resnic, mimo katerih ne moremo.

1. NEPN predvideva izgradnjo HE Mokrice do leta 2028

Slovenski strateški dokument Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (NEPN), ki ga je februarja 2020 sprejela Vlada RS pod vodstvom Marjana Šarca, v svojih načrtih upošteva izgradnjo HE Mokrice do leta 2028. Z vidika stabilnosti elektro-energetskega omrežja (EES) so namreč HE Mokrice nujno potrebne, če želimo vključevati načrtovano količino sončnih elektrarn in preprečiti razpad EES omrežja. Prav tako pomen HE za Slovenijo izpostavlja tudi Evropska komisija, ki meni, da bi lahko bolje izkoristili potencial iz našega okolja. Pri tem bi morali v Sloveniji prav hidroelektrarnam dodeliti vidnejšo vlogo, v svojem odzivu na naš NEPN opozarja Evropska komisija.

2. Slovenija ni samooskrbna z električno energijo

Po zadnjem poročilu Agencije za energijo je Slovenija še vedno 17 % odvisna od tuje električne energije. Na evropskih borzah cene električne energije presegajo 400 EUR/MWh, medtem ko HE v Sloveniji to energijo proizvedejo vsaj 10-krat ceneje. Z vidika gospodarstva nas čakajo težki časi, saj slovenska podjetja od trgovcev prejemajo ponudbe tudi do 800 EUR/MWh. Če torej stroškov električne energije ne bomo znižali, kako bodo podjetja ostala konkurenčna? Nihče si niti ne želi pomisliti na možnost nižanja plač. Ne moremo mimo dejstva, da HE na letni ravni zagotovijo 1/3 vse električne energije, ki jo porabimo Slovenci. Samooskrbnost, razpoložljivost in konkurenčne cene električne energije so, poleg hrane, za blaginjo naroda vsekakor ključne v tej težki geopolitični situaciji.

3. Evropska unija podpira gradnjo novih hidroelektrarn

Kot odziv na rusko-ukrajinsko krizo je Evropska komisija v sklopu Načrta RePowerEU: cenovno dostopna, zanesljiva in trajnostna energija za Evropo pripravila tudi priporočila za odpravo prepočasnega in zapletenega izdajanja dovoljenj za obsežne projekte na področju energije iz OVE ter predlagala ciljno usmeritev spremembe direktive o energiji iz OVE, da bo ta priznana kot prevladujoč javni interes. Evropska komisija je v svoji oceni na slovenski NEPN, izpostavila, da OVE in s tem HE v Sloveniji ostajajo široko neizkoriščene in da moramo pri svojih ciljih postati bolj ambiciozni ter poenostaviti zapletene administrativne postopke pri umeščanju teh objektov v prostor.

4. Poplavno nevarnost lahko hitro in učinkovito reši le projekt HE Mokrice

Izvedbo projekta izgradnje petih HE na spodnji Savi (op. p. tudi HE Mokrice) določa že v letu 2000 sprejet Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala spodnje Save. Iz obrazložitve zakona je jasno razvidna ključna prednost izgradnje HE in to je ureditev poplavne varnosti, pri čemer bodo doseženi najmanjši možni vplivi na okolje in sočasno rešena trajnostna ureditev prostora ob Savi. V letu 2013 je bil na Vladi RS pod vodstvom Alenke Bratušek sprejet tudi državni prostorski načrt, ki je projekt HE Mokrice umestil v prostor. In s tem določil, da se lahko poplavna varnost na tem območju celovito in pravočasno uredi zgolj z izvedbo projekta HE Mokrice. Zavedati se je potrebno, da je v vseh teh postopkih imela možnost vključitve v odločanje tudi javnost. Na osnovi strokovnih dejstev in javnih razprav je prevladala odločitev za projekt HE Mokrice.

5. Prevlada javne koristi je odločila v prid izvedbi projekta HE Mokrice

Tehtanje posameznih javnih koristi je bilo izvedeno temeljito in na strokovni ravni. Postopek prevlade javne koristi obnovljivih virov nad javno koristjo ohranjanja narave se je pričel že v letu 2020 in bil v letošnjem letu z Odločbo Vlade RS tudi zaključen. Na podlagi številnih strokovnih mnenj in večletnih študij tako domačih kot tujih strokovnjakov in organizacij s področja ihtiologije, biologije, naravovarstva idr., je presoja izkazala, da je projekt HE Mokrice sprejemljiv in da bo kljub posegu, z izvedenimi ukrepi dosežena dolgoročna ohranitev biotske raznovrstnosti. Prav tako so strokovne podlage izkazale, da alternative projektu HE Mokrice ni. Predvsem kar zadeva zagotavljanja pravočasne in celovite poplavne varnosti, kar je eden izmed ciljev tega projekta. V proces odločanja so se imeli možnost vključiti tako javnost kot nevladne organizacije in tam predstaviti svoje rešitve, pobude in argumente. V postopku se je izkazalo, da so načrtovani naravovarstveni ukrepi najboljši možni.

6. Sušna obdobja kličejo po gradnji novih večnamenskih projektih, kot je HE Mokrice

Tovrstni pozivi aktivistov proti HE Mokrice ob zaustavitvi HE Solkan so zgolj propagandna akcija, saj želijo vsak naravni pojav izkoristiti v svojo korist. Ni naključno, da vodijo aktivno kampanjo in propagando ravno v času, ko o pravnomočnosti Odločbe Vlade o izgradnji HE Mokrice odloča sodišče. To je lahko razumeti tudi kot izvajanje pritiska na sodišče in odločevalce, kar je nedopustno. Dejstvo je, da gre pri naravnih pojavih za cikle narave. Kot imamo na dolgi rok ledeno dobo in dobo segrevanja, imamo kratkoročno gledano sušna in deževna obdobja. HE na spodnji Savi delujejo od leta 2006 in tako dolgo trajajoče slabe hidrologije v zadnjih 17 letih še ni bilo. Ampak v sušnem obdobju proizvodnja električne energije pravzaprav niti ni na prvem mestu. Sedaj hidroelektrarne rešujejo predvsem problem, kako čim večje količine vode zadržati čim dlje na ozemlju. To pa pomeni boljše možnosti za pridelavo hrane, boljše življenjske pogoje ljudi in živali ter krepitev zalog pitne vode. In HE so v tem primeru skupni imenovalec in slovenski privilegij.

 

Zavedati se je treba, da so edina stalnica v naravi spremembe. Znanost in projekti so bili vedno gonilo razvoja in to bodo tudi ostali. Zato je podpise tovrstnih pobud z izkoriščanjem pojma »v imenu znanosti« potrebno najostreje obsoditi, saj je jasno, da gre zgolj za propagando maloštevilnih okoljskih aktivistov, ki nasprotujejo razvoju Slovenije in varnosti prebivalcev ob Savi. Narava nenazadnje ni last zgolj samooklicane in maloštevilne elite naravovarstvenikov, ampak tudi navadnega človeka. Zato zavzemanje zgolj za ozke parcialne interese na dolgi rok ne koristi nikomur. Niti naravi niti človeku. Podnebne spremembe so dejstvo, naša dolžnost pa je, da se na njih prilagodimo v skupnem sodelovanju do te mere, da bomo lahko imeli kvalitetno in človeka vredno življenje. Medtem ko tovrstni pozivi okoljskih aktivistov ustvarjajo navidezni kaos in zavlačujejo kvalitetne projekte, mali človek trpi v strahu, kaj mu bo prinesla naslednja povodenj in koliko hrane bo lahko pridelal. Napačne politične odločitve na področju energetike v nekaterih evropskih državah, kjer se ni poslušalo energetske stroke, temveč je prevladalo boemsko mnenje, da se lahko živi tudi brez zanesljive oskrbe z energijo, naj nam bo v poduk, da električna energija ni nekaj samoumevnega, temveč je zanjo potrebno skrbeti.