Slovenska vlada podprla prehod iz fosilnih k obnovljivim virom energije

10 Dec, 2020
Slovenska vlada podprla prehod iz fosilnih k obnovljivim virom energije

V družbi HESS pozdravljamo odločitev vlade, da bo Slovenija spodbujala uvajanje obnovljivih virov energije. S tem je omogočena tudi izpolnitev obvez, ki jih v osnovi opredeljuje Zakon o pogojih koncesije za izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (ZPKEPS) iz leta 2000. S to odločitvijo Vlade Republike Slovenije so sedaj izpolnjeni vsi pogoji za nadaljevanje integralnega postopka izdaje gradbenega dovoljenja, za katerega si v družbi HESS želimo, da bi bilo pridobljeno čim prej. Projekt Mokrice je projekt v javno korist s široko podporo tako na državni ravni kot tudi med lokalnim prebivalstvom. Zadnja sprememba zakona ZPKEPS-1 je bila v Državnem zboru aprila letos potrjena brez poslanskega glasu proti. Z izvedbo Projekta Mokrice se bo tako zaključil večnamenski državni strateški projekt trajnostne ureditve prostora ob Savi od Zidanega mostu do meje z Republiko Hrvaško. Pozitivni učinki projekta se bodo odražali predvsem v zagotavljanju boljše protipoplavne zaščite regije Posavje, krepitvi energetske neodvisnosti Slovenije, uravnavanju podtalnice za bogatenje zalog pitne vode, izboljšanju pogojev za kmetijsko proizvodnjo, razvoju infrastrukture in turistično rekreativnih dejavnosti ter vzpostavitvi pogojev za plovnost na tem delu reke Save.

Postopek prevlade druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave je postopek, ki se v EU že ustaljeno uporablja, medtem ko je bil v Sloveniji izveden prvič. Gre namreč za postopek v okviru evropske Direktive o habitatih, ki omogoča, da za projekte, katerih vplivi se prekrivajo z območji Nature 2000 (Slovenija je z dobrimi 37 % v vrhu Evrope po pokritosti območja), vlada države članice pretehta, katere koristi so za državo članico in njene državljane pomembnejše. Kljub temu smo kot okoljsko skrben investitor varovanju okolja pri načrtovanju HE Mokrice posvetili še posebno pozornost. Pri tem so bili v največji možni meri upoštevani tudi konstruktivni predlogi in želje s področja okoljevarstva. Skrbno smo izbrali okoljsko najboljše možne rešitve, ki bodo izboljšale biotsko pestrost, zato bo hidroelektrarna Mokrice ena izmed okoljsko najnaprednejših hidroelektrarn na svetu. O izvedljivosti in delovanju načrtovanih ukrepov za varovanje okolja in narave pri Projektu Mokrice ni nikakršnega strokovnega dvoma.

Izvedba projekta je nujna tudi v luči najnovejše ocene Evropske komisije, ki ugotavlja, da je Slovenija pri rabi obnovljivih virov energije premalo ambiciozna glede na svoje naravne danosti. V družbi HESS verjamemo, da gre pri energetskem prehodu v nizko-ogljično družbo za pomemben korak k vzpostavitvi energetsko-okoljske odličnosti, ki se mora odražati v zanesljivi, konkurenčni, varni ter okolju in družbi prijazni proizvodnji električne energije. Močna infrastruktura na osnovi hidroelektrarn, ki lahko obratujejo 24 ur na dan, vse leto, in ima sposobnost hranjenja energije v svojih pretočnih akumulacijah, je predpogoj, da lahko krepimo tudi delež sončne in vetrne energije v elektroenergetskem sistemu Slovenije.

Letošnji 12. december sovpada tudi s 5. obletnico sklenjenega dogovora o Pariškem sporazumu. Gre za svetovni sporazum o podnebnih spremembah in prizadevanjih po omejitvah globalnega segrevanja, ki ga je podpisalo že 196 držav sveta, med njimi tudi Slovenija. V sporazumu dogovorjene podnebne ambicije je sedaj potrebno pravočasno uresničiti, za kar pa so potrebna odgovorna dejanja, celoviti projekti in sodelovanje najširšega kroga deležnikov. Pri tem v družbi HESS podpiramo tudi načela in cilje trajnostnega razvoja, ki so jih določili Združeni narodi, z namenom odpravljanja revščine, omilitve podnebnih sprememb in preprečevanja nepravičnosti. Zato si skupaj s svojimi sodelavci z veliko zavzetostjo prizadevamo uresničevati projekte s področja obnovljivih virov energije, ki so v skladu s trajnostnimi načeli. Pri tem verjamemo, da bomo z večnamenskimi projekti hidroelektrarn in projekti sončnih elektrarn tudi v prihodnje uspešno pripomogli k uresničevanju in uravnavanju treh temeljnih stebrov razvoja, ki morajo temeljiti na skrbi za ljudi, varovanju okolja in narave ter razvoju gospodarstva.

Z odgovornim sodelovanjem in hitrim ukrepanjem do boljšega planeta za vse!