Sporočilo za javnost - Izgradnja HE Mokrice se bo še zamaknila

03 Nov, 2021
Sporočilo za javnost - Izgradnja HE Mokrice se bo še zamaknila

V postopku pridobivanja integralnega gradbenega dovoljenja za HE Mokrice je Upravno sodišče odpravilo odločbo Vlade RS o prevladi druge javne koristi nad koristjo ohranjanja narave z dne 9. 12. 2020 in zadevo vrnilo v ponovni postopek. Glavni očitek sodišča je bil, da bi odločba o prevladi javne koristi morala vsebovati vse sestavine, ki so predpisane za okoljevarstveno soglasje, torej poleg izravnalnih ukrepov tudi s projektom predvidene omilitvene ukrepe.

V investitorjevi vlogi  in gradivu z vsemi predvidenimi ukrepi za naravo ni bilo ugotovljenih vsebinskih pomanjkljivosti. Vse predvidene projektne rešitve so načrtovane tako, da v najboljši meri ohranjajo naravo in so s strani stroke prepoznane kot učinkovite.

Verjamemo, da bo ponovni postopek prevlade javne koristi čim prej izveden in posledično pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje. Do takrat pa bo Sava še nekaj let tekla neizkoriščena, pri čemer se bo povečevala energetska odvisnost Slovenije, kar se bo odražalo tudi v mnogo višjih cenah električne energije. Prav tako ne bo zagotovljena pravočasna in celovita protipoplavna zaščita krajev na območju HE Mokrice.

Slovenija že sedaj močno zamuja pri doseganju sektorskih ciljev deleža obnovljivih virov energije. V družbi HESS smo na stališču, da je zakone treba spoštovati, žal pa ugotavljamo, da evropska in slovenska zakonodaja trenutno ne omogočata učinkovitejših postopkov za zagon projektov, ki bi omogočili zeleno preobrazbo v luči podnebnih sprememb.