Sprejem Uredbe o DPN za HE Mokrice

27 Aug, 2013
Sprejem Uredbe o DPN za HE Mokrice

Vlada je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Uredbo o državnem prostorskem načrtu za območje HE Mokrice.

Vlada se je seznanila tudi s trenutno finančno konstrukcijo projekta, ki izhaja iz Elaborata razmejitve financiranja infrastrukture na HE Mokrice in istočasno nalaga Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da v sodelovanju z Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, do 15. 10. 2013 seznani vlado z rešitvami za prilagoditev finančne konstrukcije glede na možnosti virov financiranja izključno javne infrastrukture iz proračuna RS. Prav tako je vlada naložila Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, da pripravi strokovne podlage za izvedbo ukrepov za zmanjšanje poplavne ogroženosti Dobove in Rigonc in za renaturacijo izlivnega odseka reke Sotle. 

Na podlagi sprejetega DP za HE Mokrice so načrtovane:
- Hidroelektrarna Mokrice (v nadaljnjem besedilu: hidroelektrarna) z jezovno zgradbo, akumulacijskim bazenom, visokovodno-energetskimi nasipi, drenažnimi kanali in drugimi pripadajočimi ureditvami (transformator, stikališče, prelivni objekt, odlagališča za sedimente, poglabljanje struge),
- priključni daljnovod za vključitev hidroelektrarne v omrežje,
- prehod za vodne organizme in drstišča,
- ureditve za zavarovanje brežin na območju bazena,
- ureditve za reguliranje globine podzemne vode in zaščito pred njenimi vplivi,
- ureditve izlivnih delov pritokov Save,
- ureditve za zagotavljanje poplavne varnosti objektov in naselij Mihalovec, Loče in Rigonce,
- dostopi do vode za namakanje, zajem požarne vode, za zaščito in reševanje ter rekreacijo,
- protierozijska zaščita na območjih zunaj bazena,
- splavnica ob jezovni zgradbi in rečni pristanišči,
- vzhodna obvoznica Brežic, 
- ureditev športnorekreacijskega območja Grič,
- ureditev športnorekreacijskega območja Mostec,
- ureditev območja za rekreacijo pri Prilipski mrtvici,
- ureditve državne kolesarske povezave ter lokalnih kolesarskih povezav na območju državnega prostorskega načrta,
- ter ureditev nadomestnih habitatov in mirnih območij ter drugih ureditev za ohranjanje narave.

Družbi Hidroelektrarne na spodnji Savi, d.o.o. sprejetje Uredbe o državnem prostorskem načrtu za HE Mokrice omogoča nadaljevanje postopkov na izgradnji HE Mokrice, in s tem zaključevanje trenutno največje investicije na področju obnovljivih virov energije tako v Sloveniji kot širšem geografskem področju, izgradnje petih Hidroelektrarn na spodnji Savi. 

Poleg že zgrajenih hidroelektrarn HE Boštanj in HE Arto-Blanca, ki so v polnem obratovanju, je 7.6.2013 potekala otvoritev HE Krško, ki je od 2.4.2013 v enoletnem poskusnem obratovanju. Meseca novembra leta 2013 je predviden tudi pričetek gradnje HE Brežice.

Sprejem uredbe za HE Mokrice omogoča takojšen pristop k projektiranju, pridobivanju gradbenega dovoljenja in same izvedbe ureditev.

Povezava:
http://www.mzip.gov.si/nc/si/medijsko_sredisce/novica/article/771/7475/