Sprejet Državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice

10 Jul, 2012

Vlada RS je na seji dne 29.6.2012 obravnavala in potrdila Državni prostorski načrt za hidroelektrarno Brežice. Začetek gradnje HE Brežice je predviden v začetku naslednjega leta, predvidoma v mesecu aprilu. V vmesnem času je, skladno s trenutno veljavno zakonodajo, potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje, dokončati presojo vplivov na okolje, odkupiti oziroma pridobiti potrebna zemljišča na vplivnem območju gradnje ter pridobiti gradbeno dovoljenje.

DPN za HE Brežice sega v območji občin Krško ter Brežice in se razteza na 2.300 hektarjih površin. Poleg energetskih ureditev, vključuje tudi ureditev prehoda za vodne organizme, obsežne nadomestne habitate, ureditev izlivnih odsekov vodotokov ter odvodnjavanje zalednih površinskih voda, ureditev zadrževalnikov proda na pritokih, vodne ureditve na ostalih infrastrukturnih objektih v območju vpliva visokih voda itd. Projekt bo prinesel številne pozitivne učinke tudi na področjih kmetijstva in turizma. Pomembno bo pripomogel k ustrezni poplavni zaščiti Posavja, saj ureditve vodne infrastrukture med drugim vključujejo tudi izgradnjo visokovodnih nasipov z ureditvami, ki bodo omogočale regulacijo oziroma aktiviranje zadrževalne sposobnosti brežiško-krškega polja pri nastopu visokih voda rek Save in Krke.

Z energetskega vidika je HE Brežice četrta hidroelektrarna v verigi elektrarn na spodnji Savi. Ob dokončanju zadnje, pete HE – to je HE Mokrice, se bo proizvodnja električne energije, ki jo nudi veriga, kar podvojila, s čimer bo v prihodnosti zagotovljena celovita, trajnostna in zanesljiva oskrba Slovenije z električno energijo iz obnovljivih virov energije.