Svetovni dan hidroenergije

11 Okt, 2023
Svetovni dan hidroenergije

11. oktobra obeležujemo Svetovni dan hidroenergije (Global Hydropower day), dan, ko se spomnimo na pozitivne učinke trajnostne proizvodnje električne energije iz potencialne energije vode ter njen vpliv na ljudi in skupnosti po svetu.

Hidroenergija ima kot najstarejša oblika obnovljive energije skupaj z ostalimi oblikami čiste energije ključno vlogo na poti v brezogljično prihodnost. V času, ko se soočamo s povečano potrebo po zmanjšanju ogljičnega odtisa in prehodom na bolj trajnostne energetske rešitve, je hidroenergija zelo pomemben faktor pri doseganju zastavljenih ciljev.

Za doseganje strateških ciljev Slovenije glede zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in povečanja deleža proizvedene električne energije iz obnovljivih virov je zelo pomembna izgradnja hidroelektrarn, ki predstavljajo pomemben vir električne energije brez dejanskih izpustov v ozračje ali drugih načinov onesnaževanj okolja. Z večnamenskimi projekti na Savi omogočamo Sloveniji pridobivanje električne energije iz potencialne energije vode ter s tem uresničevanje ciljev glede želenega deleža obnovljivih virov energije in zmanjšanje uvozne odvisnosti. Voda je namreč slovenska naravna danost in zaradi zanesljivosti oskrbe z energijo se bo potrebno vse bolj naslanjati prav na domače vire. Verjamemo, da so glede na naše naravne danosti in večnamenskost ter celovitost projektov hidroelektrarne slovenski državni privilegij, za katerega imamo na razpolago znanje in izkušnje, kar je potrebno izkoristiti.

Glavnina električne energije iz obnovljivih virov energije je proizvedena v hidroelektrarnah

Po zadnjih podatkih Agencije za energijo je še zmeraj glavnina električne energije iz obnovljivih virov proizvedena v hidroelektrarnah, ki predstavljajo tradicionalno najpomembnejši obnovljiv vir za proizvodnjo električne energije v Sloveniji. V letu 2022 je ta delež znašal 78 %.

Hidroelektrarne družbe HESS so v prvih devetih mesecih leta 2023 proizvedle 481 GWh čiste električne energije, kar je 15 % nad planom obdobja, oziroma v primerjavi z lanskim sušnim letom kar podvojena količina.

Hidroenergija je trajnostni vir, ki zagotavlja zanesljivost v oskrbi z električno energijo. Tega se moramo še posebej zavedati v dneh, ko je prišlo do nepričakovane zaustavitve Nuklearne elektrarne Krško (NEK). Po podatkih ELES-a večino električne energije v slovenskem omrežju po zaustavitvi NEK te dni dobimo ravno iz hidroelektrarn in Termoelektrarne Šoštanj (Teš).

Slika 1: Struktura proizvodnje električne energije po urah na dan 6. 10. 2023, vir: ELES

 

Rast prebivalstva, hitra urbanizacija in gospodarski razvoj povzročajo vse večje povpraševanje po vodi, energiji in hrani. Hidroelektrarne kot večnamenski projekti zasledujejo prav te cilje – proizvajajo okolju prijazno električno energijo, skrbijo za ohranjanje in bogatenje podtalnice ter omogočajo pridelavo hrane, neodvisno od vremenskih razmer.

 

Več o svetovnem dnevu hidroenergije

https://www.hydropower.org/

https://www.youtube.com/watch?v=qC7ZHDKu_qw