Svetovni dan mokrišč, 2. februar

03 Feb, 2020
Svetovni dan mokrišč, 2. februar

Svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto 2. februarja obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije* o mokriščih, letos poudarja vlogo mokrišč pri ohranjanju biotske raznovrstnosti.  

Biotska raznovrstnost (ang. biodiversity) je stopnja raznolikosti vseh oblik življenja v nekem okolju, bodisi ekosistemu (kopenski, morski idr.) bodisi na celotni Zemlji. Nanaša se na vrste, njihove genetske lastnosti in ekosisteme. Povedano drugače, gre za raznovrstnost ekosistemov in živih organizmov znotraj vrst in med različnimi vrstami.

V družbi HESS se zavedamo pomena odgovornega, celovitega in trajnostno usmerjenega prostorskega razvoja, zato smo ob načrtovanju večnamenskega projekta HE Mokrice med drugim posebno pozornost namenili tudi ukrepom za izboljšanje biotske raznovrstnosti. V sklopu izgradnje zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, bo tako nastalo novo mokrišče, ki bo pripomoglo k ohranjanju nekaterih živalskih vrst na območju posega, predvsem kačjega pastirja, nižinskega urha in velikega pupka, močvirske sklednice, med pticami pa čapljice, tukalice in trstnice. Gre za prvo tovrstno mokrišče na območju spodnje Save, ki bo umeščeno na lokacijah obstoječe opuščene struge in kmetijskih zemljišč ob potoku Gabernica, v velikosti 4,4 ha. Upoštevajoč vidike flore, favne in vodnih ureditev je s projektnimi rešitvami predvidena stalna omočenost mokrišča, s čimer bo revitalizirana značilna podoba krajine, ki jo je narava izoblikovala skozi čas.

 

Več o svetovnem dnevu mokrišč: https://www.worldwetlandsday.org/

 

*Ramsarska konvencija je bila podpisana februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar in predstavlja medvladni sporazum, njeno poslanstvo pa je ohranjanje in pametna uporaba vseh mokrišč z lokalnimi in nacionalnimi ukrepi ter mednarodnim sodelovanjem kot prispevek k doseganju trajnostnega razvoja po svetu.