Svetovni dan mokrišč, 2. februar

04 Feb, 2019
Svetovni dan mokrišč, 2. februar

Svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto 2. februarja obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije o mokriščih, letos poudarja vlogo mokrišč pri blaženju podnebnih sprememb.

Ramsarska konvencija je bila podpisana februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar in predstavlja medvladni sporazum, njeno poslanstvo pa je ohranjanje in pametna uporaba vseh mokrišč z lokalnimi in nacionalnimi ukrepi ter mednarodnim sodelovanjem kot prispevek k doseganju trajnostnega razvoja po svetu. Konvencija danes vključuje 170 držav podpisnic, Slovenija je postala partnerica konvencije junija 1991.

V družbi HESS se zavedamo pomena odgovornega, celovitega in trajnostno usmerjenega prostorskega razvoja, zato smo ob načrtovanju projekta HE Mokrice med drugim posebno pozornost namenili tudi ukrepom za izboljšanje biotske raznovrstnosti. Tako bo v sklopu izgradnje hidroelektrarne nastalo novo mokrišče, ki bo pripomoglo k ohranjanju nekaterih živalski vrst na območju posega, predvsem kačjega pastirja, nižinskega urha (Bombina bombina) in velikega pupka (Triturus caenifex), močvirske sklednice (Emys orbicularis), med pticami pa čapljice (Ixobxychus minutus), tukalice (Porzana spp.) in trstnice (Acrocephalus spp.). Gre za prvo tovrstno mokrišče na območju spodnje Save, ki bo umeščeno na lokacijah obstoječe opuščene struge in kmetijskih zemljišč ob potoku Gabernica, v velikosti 4,4 ha. Upoštevajoč vidike flore, favne in vodnih ureditev je s projektnimi rešitvami predvidena stalna omočenost mokrišča, s čimer bo revitalizirana značilna podoba krajine, ki jo je narava izoblikovala skozi čas.