Svetovni dan mokrišč

01 Feb, 2024
Svetovni dan mokrišč

Svetovni dan mokrišč, ki ga vsako leto 2. februarja obeležujemo v okviru Ramsarske konvencije* o mokriščih, letos poudarja pomen mokrišč za človekovo blaginjo in nas spodbuja k razmisleku o pomembnosti teh edinstvenih ekosistemov za našo dobrobit in kako lahko prispevamo k njihovi ohranitvi.

Mokrišča so pogosto spregledana, a izjemno pomembna naravna okolja, ki prispevajo k ohranjanju biodiverzitete kot tudi k našemu zdravju in gospodarstvu. So dom številnim vrstam rastlin in živali, ki so prilagojene na vlažne razmere, obenem pa so pomembna za oskrbo s pitno vodo, hrano, obvladovanje poplav in suš oziroma blaženje podnebnih sprememb.

Vendar pa so mokrišča tudi ogrožena zaradi človeških dejavnosti, kot so urbanizacija, kmetijstvo in gradnja infrastrukture. Blaginja ljudi in napredek v smeri trajnostnega razvoja sta močno povezana z učinkovitim upravljanjem ekosistemov, razumevanje le-teh pa je izjemno pomembno pri načrtovanju posegov v okolje.

Pri načrtovanju hidroelektrarn se vedno bolj upošteva vpliv na okolje in družbo. Večnamenski projekti na rekah združujejo cilje trajnostnega razvoja z izkoriščanjem naravnega vira (vode) za proizvodnjo električne energije in vključujejo tudi načrte za ohranjanje in obnovo mokrišč.

V družbi HESS se zavedamo pomena odgovornega, celovitega in trajnostno usmerjenega prostorskega razvoja, zato smo ob načrtovanju večnamenskega projekta HE Mokrice posebno pozornost namenili ukrepom za izboljšanje biotske raznovrstnosti. V sklopu izgradnje zadnje v verigi hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Mokrice, bo tako nastalo novo mokrišče, ki bo pripomoglo k ohranjanju nekaterih živalskih vrst na območju posega, predvsem kačjega pastirja, nižinskega urha in velikega pupka, močvirske sklednice, med pticami pa čapljice, tukalice in trstnice. Gre za prvo tovrstno mokrišče na območju spodnje Save, ki bo umeščeno na lokacijah obstoječe opuščene struge in kmetijskih zemljišč ob potoku Gabernica, v velikosti 4,4 ha. Upoštevajoč vidike flore, favne in vodnih ureditev je s projektnimi rešitvami predvidena stalna omočenost mokrišča, s čimer bo revitalizirana značilna podoba krajine, ki jo je narava izoblikovala skozi čas.

 Slika 1: močvirska sklednica

Svetovni dan mokrišč nas opominja, da so mokrišča ključna za človekovo blaginjo in da moramo zanje skrbeti odgovorno. Z ustreznim načrtovanjem novih investicij in sodelovanjem lahko dosežemo ravnovesje med človekovimi potrebami in ohranjanjem narave za prihodnje generacije.

 

*Ramsarska konvencija je bila podpisana februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar in predstavlja medvladni sporazum, njeno poslanstvo pa je ohranjanje in pametna uporaba vseh mokrišč z lokalnimi in nacionalnimi ukrepi ter mednarodnim sodelovanjem kot prispevek k doseganju trajnostnega razvoja po svetu.

Več informacij: