Svetovni dan prehodnosti voda za ribe

21 Maj, 2022
Svetovni dan prehodnosti voda za ribe

Danes obeležujemo Svetovni dan prehodnosti voda za ribe (»World Fish Migration Day«), ko s številnimi dogodki po vsem svetu ozaveščamo o pomembnosti prehodnosti rek in pomenu selitvenih vrst rib. Kot upravljalci verige hidroelektrarn na spodnji Savi se zavedamo pomena življenjskega prostora reke in njene prehodnosti, zato temu posvečamo še posebno skrb.

Ribje steze, znane tudi kot ribji prehodi ali prehodi za vodne organizme, so omilitveni ukrepi, ki omogočajo prehajanje rib in drugih vodnih organizmov preko različnih pregrad na vodotokih, vključno z jezovnimi zgradbami hidroelektrarn. Tako vzpostavljena prehodnost omogoča ribam, da dosežejo višje ležeča območja, kjer se lahko prehranjujejo in razmnožujejo oziroma prebivajo. Hkrati ne pride do drobljenja in s tem poslabšanja stanja ribjih populacij v vodotokih.

Prehodi za vodne organizme na spodnji Savi

Na spodnji Savi so prehodi vzpostavljeni na HE Arto – Blanca, HE Krško in HE Brežice. Prehoda na HE Arto – Blanca in HE Brežice sta izvedena kot sonaravni obvodni strugi z nekaterimi tehničnimi elementi, kot sta betonska vtočna objekta s sistemom zapornic, ki zagotavljata ustrezen pretok v prehodu. V sonaravni obvodni strugi na HE Arto – Blanca se izmenjujejo kamniti pragovi in počivališča. Sonaravni del prehoda na HE Brežice pa sestavlja zaporedje kamnitih pragov, tolmunov, počivališč in drstišč s kamnito podlago. Konfiguracija terena pri HE Krško ni omogočala izvedbe sonaravnega prehoda. Mogoče je bilo zgraditi le tehnični – v večjem delu režasti - prehod.

Slika 1: Prehod za vodne organizme (ribja steza) HE Arto – Blanca je lep primer dobre prakse pri izvedbi tovrstnih ureditev ob gradnji hidroelektrarn.

Izvajanje ihtioloških monitoringov

Na vseh treh prehodih na spodnji Savi se izvajajo ihtiološki monitoringi, v skladu z določili okoljevarstvenih soglasij posamezne hidroelektrarne. Ihtiološke monitoringe za družbo HESS izvaja Zavod za ribištvo Slovenije, pristojna in kompetentna institucija za raziskovalne in strokovne naloge s področja sladkovodnega ribištva in področja ribiške biologije v Sloveniji. V sklopu monitoringov se prehodnost in naseljenost prehodov spremlja z večkratnim pregledom namenskih mrež, ki se med letom postavljajo v režaste prehode, ter z večkratnim elektroizlovom posameznih odsekov prehodov.

Slika 2: Lanski elektroizlov v sodelovanju z Ribiško družino Brežice.

Rezultati monitoringov kažejo, da prehodi dobro opravljajo svoj namen oziroma funkcijo, saj omogočajo, da vrste rib, ki živijo na tem odseku reke Save, v celoti prepotujejo prehode in s tem prehajajo preko jezovnih zgradb HE. Med drugimi omogočajo prehajanje tudi potamodromnim vrstam rib in evropsko pomembnim vrstam rib, kot so podust, mrena, platnica, bolen in klen. V sklopu ihtioloških monitoringov je bila potrjena tudi drst podusti, klena, pisanke in mrene v sonaravnem delu prehoda na HE Arto – Blanca.

Sodelovanje z ribiškimi družinami

Večnamenski projekt izgradnje verige hidroelektrarn na spodnji Savi s svojim posegom v pokrajino seveda prinaša tudi spremembe v življenjskem prostoru rib in posledično zahteva prilagoditev in dodatno pozornost pri upravljanju spremenjenih ribiških okolišev. Ker se z izgradnjo hidroelektrarn spremenijo bivalni pogoji za ribe, smo ob njihovi gradnji poseben poudarek namenili projektiranju in izvedbi najsodobnejših prehodov za vodne organizme (t.i. ribjih stez). Za zagotavljanje najbolj učinkovitega delovanja teh prehodov v praksi pa je ključnega pomena konstruktivno sodelovanje z ribiči, ki na terenu spremljajo ribje populacije.

V družbi HESS smo veseli pozitivnih odzivov, izkušenj in sodelovanja lokalnih ribiških družin. Na območju HE Boštanj aktivno sodelujemo z Ribiško družino Radeče, na HE Arto-Blanca z Ribiško družino Sevnica, na HE Krško z Ribiško družino Brestanica-Krško in na območju HE Brežice z Ribiško družino Brežice.

Sodelovanje med ribiškimi družinami Sevnica in Brestanica-Krško ter družbo HESS poteka predvsem v skrbi za urejenost prehodov za vodne organizme, kar vključuje redne mesečne preglede, oglede s čiščenjem in odstranjevanjem plavja, kontrolo pretočnosti v strugi steze, posredovanje v primeru izrednih razmer (izlov rib) ipd., na področju HE Brežice pa Ribiška družina Brežice skrbi za urejenost ribiške tekmovalne steze (odstranjevanje plavja, listja in ostalih smeti).

Postavitev vodnih kamer za spremljanje rib v prehodu za vodne organizme HE Brežice

V sklopu projekta »Raziskava zvezdogleda in platnice na reki Savi in pritokih ter raziskava učinkovitosti ribjih stez/prehodov za vodne organizme na spodnji Savi« smo za lažje spremljanje rib v prehodu za vodne organizme HE Brežice namestili podvodne kamere. Video nadzorni sistem omogoča popolnoma neinvazivno spremljanje velikosti in smeri plavanja rib, ki prehajajo skozi ribjo stezo. Razvite metode in pridobljena znanja pa bo mogoče uporabiti za spremljanje stanja zvezdogleda in platnice v podobnih rečnih sistemih, z uporabo modelov oceniti pričakovano stanje populacij pred izvedbo načrtovanih posegov in ugotovljeno aplicirati na vseh podobnih objektih, za potrebe ugotavljanja učinkovitosti delovanja prehodov za vodne organizme.

Slika 3: Sonaravni del prehoda na HE Brežice sestavlja zaporedje kamnitih pragov, tolmunov, počivališč in drstišč s kamnito podlago.

Ureditve za zagotavljanje prehodnosti rek se iz leta v leto izboljšujejo

V sodelovanju s stroko in vedno večjim naborom znanja se ureditve za zagotavljanje prehodnosti rek iz leta v leto izboljšujejo. Izgradnja zadnje v verigi spodnjesavskih hidroelektrarn - HE Mokrice – bo tako še dodatno nadgradila ureditve za zagotavljanje prehodnosti odseka spodnje Save. Ob upoštevanju najnovejših evropskih smernic, primerov dobrih praks in mnenj ostalih deležnikov bo izvedena sonaravna ureditev izlivnega dela reke Krke in sotočja s Savo, pri sami jezovni zgradbi pa bo sonaravno urejena ribja steza na desnem bregu ter dodatno še obvodna struga na levem bregu.

Več o prehodih lahko preberete na Prehodi za vodne organizme ob hidroelektrarnah (he-ss.si) in Delovanje ribjih stez hidroelektrarn na spodnji Savi (he-ss.si)